A A A
 • Funcţiile ministerului

  În calitate de organ central de specialitate al administrației publice, Ministerul exercită următoarele funcții:

  1. elaborează şi coordonează implementarea politicilor naționale privind dezvoltarea societății informaționale și reglementarea juridico-normativă a domeniului informatizării, telecomunicațiilor, poștei și a resurselor informaționale de stat, în conformitate cu tendinţele mondiale;
  2. monitorizează realizarea și participă la implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a societății informaționale ”Moldova Digitală 2020”;
  3. asigură armonizarea legislației naționale cu legislația comunității europene, promovând la nivel national standardele și reglementările internaționale în domeniul tehnologiei informației și comunicaților;
  4. participă, în comun cu alte organe centrale de specialitate ale administrației publice și autoritățile administrației publice locale, la elaborarea politicii de stat în domeniul securității informaționale și protecției informației;
  5. coordonează şi acordă asistenţă autorităţilor publice privind dezvoltarea proiectelor în domeniul TIC;
  6. prezintă propuneri privind perfecționarea sistemului de pregătire a cadrelor în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor;
  7. monitorizează şi evaluează implementarea şi impactul politicilor sectoriale elaborate de Minister;
  8. avizează proiectele de implementare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
  9. coordonează şi monitorizează confecţionarea blanchetelor de strictă evidenţă cu elemente de protecţie (cu excepţia facturilor fiscale) utilizate de către autoritățile publice, a ştampilelor cu stema de stat, a legitimaţiilor de serviciu, a semnelor holografice speciale (ecusoane de testare tehnică) şi a semnelor de înregistrare a vehiculelor (plăci de înmatriculare);
  10. reprezintă Guvernul, în modul stabilit, în cadrul organizaţiile internaţionale de profil, elaborează proiectele privind colaborarea şi coordonează relaţiile bilaterale şi multilaterale în domeniul TIC cu alte state şi în cadrul organizaţiilor internaţionale;

   

  Potrivit competentelor acordate prin legislație, Ministerul exercită și următoarele funcții specifice:

   

  în domeniul tehnologiei informaţiei, evidenţei de stat şi resurselor informaţionale:

  1. promovează politica şi strategia de administrare a domeniului de nivel superior “.md”;
  2. contribuie la dezvoltarea instrumentelor necesare comerţului și serviciilor electronice, dezvoltarea conținutului digital;
  3. coordonează crearea (prin avizarea conceptelor tehnice de creare şi exploatare a resurselor şi sistemelor informaţionale de stat), exploatarea şi înregistrarea resurselor informaţionale de stat (inclusiv a obiectelor informaţionale care intră în componenţa resurselor informaţionale de stat), sistemelor informaţionale de stat (inclusiv a documentaţiei tehnice), documentelor şi blanchetelor de strictă evidenţă (a certificatelor de înregistrare domenii, certificatelor de conformitate a sistemelor informaţionale);
  4. asigură condiţiile juridice, organizatorice şi financiare pentru crearea şi ţinerea Registrului de stat al populaţiei, Registrului de stat al unităților de drept, Registrului de stat al transporturilor, Registrului de stat al conducătorilor de vehicule, Registrului de stat al resurselor şi sistemelor informaţionale şi a Sistemului naţional informaţional geografic, organizează crearea sistemelor informaţionale automatizate destinate ţinerii registrelor menţionate, asigură înregistrarea obiectelor supuse înregistrării, asigură autenticitatea, plenitudinea, integritatea, securitatea şi protecţia datelor din registre, asigură destinatarilor acces la datele din registre în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulile de ţinere a registrelor;
  5. asigură accesul autorităţilor publice, organelor de drept şi de control, agenţilor economici şi altor unităţi de drept la registrele informaţionale de stat şi departamentale prin intermediul sistemului informaţional automatizat “ACCES-Web” (vizualizarea informaţiei), “Common Object Interface” (interacţiunea sistemelor informaţionale) şi “Statistica” (furnizarea datelor statistice);
  6. asigură securitatea sistemelor informaționale și protecția informației documentate ce ține de competența ministerului;
  7. efectuează conducerea metodologică a centrelor informaţionale de stat sectoriale, elaborează cerinţele şi tehnologiile creării şi exploatării sistemelor informaţionale automatizate, care alcătuiesc resursele şi sistemele informaţionale de stat, efectuează controlul asupra respectării lor;
  8. aprobă cerinţele privind formarea, ţinerea, depozitarea, utilizarea şi administrarea resurselor şi sistemelor informaţionale de stat, inclusiv protecţia cibernetică a acestora;
  9. coordonează şi monitorizează activitățile ce țin de producerea și asigurarea protecției tehnice a actelor de identitate, înregistrarea la domiciliu și /sau la reședință și radierea din evidență, eliberarea actelor de identitate cetățenilor Republicii Moldova precum și luarea în evidență a străinilor, care au intrat în Republica Moldova prin segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene necontrolat de autoritățile moldovenești;
  10. coordonează şi monitorizează examinarea adresărilor cu privire la autorizarea emigrării și repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, precum și cererile persoanelor care se referă la cetățenia Republicii Moldova;
  11. coordonează şi monitorizează identificarea şi înmatricularea vehiculelor şi a agregatelor cu numere de fabricare, procesul de confecţionare, restabilire, preschimbare şi eliberare a certificatelor şi numerelor de înmatriculare pentru vehicule, confecţionare a blanchetelor facturilor de comercializare a vehiculelor şi agregatelor aferente acestora, ecusonului de testare tehnică şi blanchetelor de rapoarte de verificare tehnică ale vehiculelor, marcare convenţională a vehiculelor depersonalizate şi agregatelor acestora;
  12. coordonează şi monitorizează desfășurarea examenelor pentru obţinerea permisului de conducere, confecţionare, restabilire, preschimbare şi eliberare a permisului de conducere, confecţionare a blanchetelor certificatelor de absolvire a cursurilor pentru conducătorii de vehicule;
  13. asigură colaborarea cu organele de drept prin contribuirea la depistarea persoanelor, vehiculelor aflate în căutare, a agregatelor şi documentelor acestora;
  14. coordonează şi monitorizează eliberarea adeverinţelor şi extraselor din Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al transporturilor şi Registrul de stat al conducătorilor de vehicule;
  15. coordonează şi monitorizează acordarea informaţiei din Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al unităţilor de drept, Registrul de stat al transporturilor şi Registrul de stat al conducătorilor de vehicule prin intermediul sistemelor informaţionale automatizate;
  16. elaborează şi coordonează implementarea documentelor de politici privind  la evidenţa şi documentare a populaţiei, înmatricularea şi evidenţa vehiculelor, evidenţa conducătorilor de vehicule; 

  în domeniul comunicațiilor electronice:

  1. aprobă planul de numerotare şi elaborează strategia de utilizare în scopuri civile a benzilor de frecvenţe radio;
  2. promovează şi realizează documentele de politici privind distribuirea şi utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală precum și coordonează asigurarea compatibilităţii electromagnetice;
  3. administrează şi gestionează spectrul de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală;
  4. defineşte modul şi condiţiile de utilizare a reţelelor de comunicaţii electronice pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale, în caz de forţă majoră şi de stare excepţională;
  5. asigură evidenţa staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor şi frecvenţelor radio, selectarea, calcularea şi planificarea frecvenţelor şi/sau canalelor radio, coordonarea internaţională şi internă, notificarea benzilor de frecvenţe, canalelor sau frecvenţelor radio;
  6. asigură monitorizarea spectrului de frecvenţe radio, aprobă modul de creare şi menţinere a sistemului naţional de radiomonitoring;
  7. coordonează elaborarea Tabelului naţional al atribuirii benzilor de frecvenţe;
  8. aprobă reglementări tehnice privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio, exploatarea staţiilor şi reţelelor de radiocomunicaţii, proiectarea, construirea (instalarea), întreţinerea, demontarea, înlocuirea, transferarea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură, retehnologizarea şi exploatarea acestora, modalitatea şi procedurile de autorizare a staţiilor radio de navă;
  9. determină, în limitele competenţei, modalitatea şi procedurile privind importul şi plasarea pe piaţă a produselor de comunicaţii electronice şi asigură evaluarea conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice;
  10. efectuează controlul asupra mijloacelor radioelectronice ce emit unde electromagnetice, utilizate în scopuri civile, precum şi controlul conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice plasate pe piaţa internă și/sau puse în funcțiune cu cerințele esențiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile;
  11. coordonează dezvoltarea comunicaţiilor electronice în alte sectoare ale economiei naţionale;
  12. contribuie la implementarea serviciilor noi de comunicaţii electronice.

  în domeniul comunicațiilor poștale:

  1. stabileşte politica tarifară în domeniul poştal;
  2. asigură elaborarea programelor anuale ale emisiunilor de mărci poştale, stabilind structura şi tematica lor, emite mărci şi efecte poştale;
  3. contribuie la implementarea serviciilor noi de comunicaţii poștale.
  4. supraveghează entitățile raportoare privind respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

  în domeniul creării şi administrării Serviciului unic pentru apelurile de urgenţă 112:

  1. elaborează, promovează şi monitorizează implementarea politicii şi cadrului normativ în domeniul funcţionării Serviciului unic pentru apelurile de urgență 112 (în continuare-Serviciul 112);
  2. asigură elaborarea Strategiei privind dezvoltarea Serviciului 112;
  3. stabileşte direcţiile principale de activitate ale Serviciului 112;
  4. numeşte şi eliberează din funcţie directorul Serviciului 112;
  5. asigură colaborarea internaţională şi coordonarea activităţii privind implementarea proiectelor de dezvoltare continuă a Serviciului 112;
  6. aprobă componenţa nominală a Consiliului de Administrare al Serviciului 112;
  7. elaborează regulamentul Serviciului 112, precum şi examinează şi promovează propunerile privind modificarea şi completarea, reorganizarea şi dizolvarea acestuia.

   

  Sarcinile de baza ale ministerului

  1. elaborarea, asigurarea implementării, monitorizarea şi evaluarea politicilor naţionale necesare punerii în aplicare a programului de activitate a Guvernului;
  2. asigurarea elaborării cadrului normativ şi instituţional şi armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă;
  3. crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea şi utilizarea largă a potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de către autorităţile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni pentru a-şi atinge obiectivele economice, sociale şi culturale în beneficiul public;
  4. consolidarea şi dezvoltarea infrastructurii TIC şi îmbunătăţirea accesului la serviciile TIC pentru beneficiari;
  5. crearea condiţiilor propice pentru elaborarea şi valorificarea conţinutului naţional digital şi digitizarea conţinutului naţional existent, implementarea şi utilizarea serviciilor electronice;
  6. crearea condiţiilor pentru sporirea gradului de securitate şi încredere a populației în spaţiul digital;
  7. elaborarea, promovarea şi monitorizarea implementării politicii şi cadrului normativ în domeniul funcţionării Serviciului unic pentru apeluri de urgenţă 112.