A A A
 • Colaborare internaţionala

  ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE ȘI POȘTALE

  Telecomunicațiile și tehnologiile informaționale (TIC) reprezintă prin excelență o activitate internațională. Dezvoltarea tehnologică și implicațiile politice și economice ale utilizării TIC aspiră către o abordare transnațională ce atinge cote globale, unde colaborarea între state și participarea sectorului privat prin companiile naționale și cele multinaționale, în cadrul unei organizații internaționale, este determinantă.

  Republica Moldova desfăşoară o activitate internaţională de colaborare, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice, intensă şi productivă. Țara face parte la diverse organisme, iniţiative şi proiecte din domeniu, atât la nivel de organizaţii internaţionale, cât şi la nivel regional şi bilateral cu alte state. Printre principalele organizații interguvernamentale din domeniul telecomunicațiilor, la care Republica Moldova este parte sunt:

  • Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT);
  • Uniunea Poștală Universală (UPU);
  • Conferința Europeană a administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT);
  • Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor (CRC).

  Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor

  Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor este cea mai veche instituţie a Organizației Națiunilor Unite (ONU), fondată în 1865, la Paris, sub denumirea de Uniunea Telegrafică Internaţională, prin semnarea la Paris a Convenţiei Internaţionale privind Telegrafia.

  Motivaţia de bază a fondării acestei organizaţii internaționale a reprezentat-o necesitatea stabilirii unui cadru de reglementare, care să permită comunicarea și interoperabilitatea între operatorii și utilizatorii serviciilor de telecomunicații situați în țări diferite.

  Este un organ de specialitate al ONU, cu sediul la Geneva, Confederația Elvețiană, în cadrul căruia guvernele și sectorul privat din țările membre ale ONU, realizează coordonarea la nivel global cu scopul asigurării funcționalității și dezvoltării sectorului de telecomunicații. La etapa de față UIT întrunește 193 de state membre și peste 700 de membri sectoriali, membri asociaţi din industrie, alte organizații internaționale și regionale, precum și din mediul academic și asociativ. Totodată UIT, își promovează activitatea prin intermediul a 12 oficii regionale şi zonale. Uniunea are ca limbi oficiale de lucru: araba, chineza, engleza, franceza, rusa și spaniola.

  Potrivit Constituției UIT, principalele obiective ale Uniunii sunt:

  • să menţină şi să extindă cooperarea internaţională între statele membre, în vederea ameliorării şi utilizării raţionale a telecomunicaţiilor;
  • să promoveze şi să crească participarea diverselor entităţi şi organizaţii la activităţile sale, şi să faciliteze cooperarea între acestea şi statele membre în vederea atingerii obiectivelor UIT;
  • să promoveze şi să acorde asistenţă tehnică ţărilor în curs de dezvoltare în domeniul telecomunicaţiilor, şi să promoveze mobilizarea resurselor necesare pentru ameliorarea accesului la servicii de telecomunicaţii în aceste ţări;
  • să promoveze extinderea beneficiilor noilor tehnologii de telecomunicaţii la nivel global;
  • să armonizeze acţiunile statelor membre şi să promoveze cooperarea fructuoasă şi constructivă între statele membre şi membrii sectoriali în atingerea acestor scopuri;
  • să promoveze la nivel internaţional, adoptarea unei abordări globale a chestiunilor legate de telecomunicaţii în societatea şi economia informaţională globală.

   

  Cât privește structura instituțională a UIT, aceasta cuprinde următoarele (Figura 1):

  • Conferința Plenipotențiară, organ suprem de decizie al Uniunii (PP).
  • Consiliul, care acționează ca mandatar al Conferinței Plenipotențiare în perioada dintre acestea.
  • Conferințele Mondiale a Telecomunicațiilor Internaționale (WCIT).
  • Sectorul Radiocomunicațiilor (ITU-R), care include Conferințele Mondiale și Regionale pentru Radiocomunicații (WRC), Reuniunile pentru Radiocomunicații (RA) și Consiliul de Reglementare Radio (RRB).
  • Sectorul Standardizării Telecomunicațiilor (ITU-T), inclusiv Reuniunile Mondiale de Standardizare a Telecomunicațiilor (WTSA).
  • Sectorul Dezvoltării Telecomunicațiilor (ITU-D), inclusiv Conferințele Mondiale și Regionale de Dezvoltare a Telecomunicațiilor (WTDC).
  • Secretariatul General.

   


  Figura 1: Structura Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor

  DE MENȚIONAT: Republica Moldova a devenit ţară membru a UIT, la data de 20 octombrie 1992 (Hotărârea Parlamentului nr.993-XIII din 15.10.1996 pentru ratificarea Statutului Uniunii Internaționale de Telecomunicații și Convenției Uniunii Internaționale de Telecomunicații).

  Participarea Republicii Moldova în cadrul UIT reprezintă o activitate cu o valoare practică incontestabilă, contribuind la integrarea țării în spațiul informațional global. Această activitate servește atât la promovarea intereselor naționale ale țării în domeniul dezvoltării Societății Informaționale, cât și la implementarea standardelor internaționale în acest sens la nivel național.

  De asemenea, calitatea de membru al UIT, oferă Republicii Moldova oportunitatea afirmării pe plan internaţional – atât la nivel multilateral, cât şi interguvernamental – a potenţialului de care dispunem şi a rolului pe care poate să îl joace în promovarea dezvoltării domeniului TIC şi transformarea acestuia în motor al creşterii economice, în contextul dezvoltării Societăţii Informaţionale.

  În primul rând este vorba în acest sens despre utilizarea instrumentelor Uniunii, a principalelor obligații și atribuții ale organizației enumerate anterior, pentru asigurarea integrării Republicii Moldova în spațiul universal de telecomunicații și asigurarea funcționalității propriei infrastructuri și industriei de comunicații electronice și tehnologii informaționale, care la etapa de fața constituie 8% din Produsul Intern Brut Național.

  De asemenea, din momentul aderării la UIT, Republica Moldova în calitate de țară cu potențial economic scăzut, pe lângă faptul că are posibilitatea de a achita cotizațiile de membru la rata cea mai de jos posibilă, a beneficiat în permanență de suport continuu prin diverse programe, proiecte, asistență de expertiză în domeniul TIC, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea și consolidarea sectorului TIC din țară, la instruirea continuă a specialiștilor (cca. 12 burse anual pentru participarea la cele mai importante evenimente din domeniu), acordarea expertizei și asistenței juridice pentru perfectarea cadrului legal intern (legislația în domeniul utilizării partajate a infrastructurii de telecomunicații, sistemele de comunicații de urgență, programe de management eficient a spectrului de frecvențe, etc.), accesul la resursele de standarde a Uniunii, suportul pentru coordonarea la nivel internațional a frecvențelor radio și protejarea acestora, tranziția la televiziunea digitală terestră, suport la dezvoltarea documentelor de politici publice în domeniul TIC, etc.

  Printre exemplele cele mai vizibile, de asemenea, poate fi menționate:

  • În anul 2008, MTIC cu suportul UIT, a lansat „Proiectul pilot de dezvoltare a accesului prin bandă largă în baza creării punctelor de acces public la Internet în localităţile rurale ale Republicii Moldova” (PAPI). Acest proiect a oferit posibilitatea deschiderii la prima etapă în zonele rurale a 48 de puncte dotate cu tehnică performantă pentru acces la Internet în baza rețelei oficiilor poștale (valoarea proiectului, inclusiv cu contribuția RM, se estimează la 500 mii dolari SUA). Prin intermediul acestor puncte, populația din localitățile incluse în acest proiect pilot beneficiază de acces la Internet, utilizarea poștei electronice, Skype, acces la e-servicii și e-guvernare, fax, imprimare, scanare, copiere documente, etc.
  • La 6 mai 2010, în cadrul vizitei oficiale în Republica Moldova a Secretarului General UIT, Dr. Hamadoun I. Touré, a fost inaugurat un laborator modern de calculatoare, donat de UIT Universităţii Tehnice din Chişinău. De asemenea, în cadrul vizitei, din partea Uniunii a fost donat un set de calculatoare şi tehnică adiţională, care a făcut posibilă deschiderea unei clase moderne de calculatoare în şcoala-internat din s. Vâsoca, r. Soroca.

   

  În ultimii 6 ani, la Chișinău au fost desfășurate un șir de evenimente ale UIT de talie internațională, care au contribuit la instruirea profesioniștilor din țara noastră și din întreaga regiune, precum:

  • Forumul regional de dezvoltare a UIT-D pentru Europa şi CSI „Reţele de generaţia următoare (NGN) şi comunicaţii de bandă largă; oportunităţi şi provocări” (24-26 august 2009).
  • Forumul regional de dezvoltare pentru Europa şi CSI „Reţele de generaţia următoare (NGN) şi comunicaţii de bandă largă (Broadband)” (05-07 mai 2010).
  • Forumul trans-regional UIT pentru regiunile Europa, CSI și Asia-Pacific privind dezvoltarea accesului în bandă largă (04-06 octombrie 2011).
  • Forumul UIT Politica şi strategia de dezvoltare a TIC în spaţiul CSI şi aspecte regulatorii (22-23 mai 2012).
  • Forumul regional UIT pentru dezvoltarea comunicaţiilor în spaţiul CSI (18 februarie 2013). De asemenea în perioada 19-21 februarie 2013, la Chișinău a avut loc în premieră Reuniunea Regională Preparatorie pentru Conferinţa mondială privind telecomunicațiile din 2014.
  • Forumul regional UIT pentru Europa și țările CSI ”Utilizarea partajată a infrastructurii ca instrument de promovare a dezvoltării rețelelor în bandă largă” (20-22 mai 2014).
  • Totodată au avut loc și o serie de alte seminare și ateliere de lucru, petrecute în Republica Moldova cu scopul instruirii comunității TIC din țară și promovării schimbului de experiență privind trendurile tehnologice și evoluțiile în dezvoltarea cadrului de politici și legislativ în domeniu. În același timp, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor a sponsorizat numeroase participări ale experților din Republica Moldova la evenimente internaționale cu misiune de reprezentare, precum și la diverse evenimente cu caracter de instruire continuă a specialiștilor din domeniul TIC din Republica Moldova.

   

  Informaţii suplimentare la acest capitol pot fi accesate pe pagina web a UIT: http://www.itu.int 

  Uniunea Poştală Universală

  Uniunea Poştală Universală (UPU) este o organizaţie specializată a Naţiunilor Unite, înfiinţată în anul 1874, constituie principalul forum de cooperare între administraţiile poştale internaţionale. UPU stabileşte normele pentru schimburile poştale dintre ţările membre şi face recomandări privind dezvoltarea sistemului de corespondenţe la nivel mondial şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor poştale oferite.


  DE MENȚIONAT: Republica Moldova este membru plenipotenţiar al UPU din data de 16 noiembrie 1992, iar în 1997 Republica Moldova a aderat la Actele UPU, care au fost ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova la 30 septembrie 2004 (Legile nr. 318-XV; nr. 319-XV; nr. 320-XV; nr. 321-XV din 30 septembrie2004).

  UPU menține relații active de cooperare cu o serie de organizaţii internaţionale cum ar fi: Asociaţia Internaţională de Transport Aviatic (IATA), Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO), Organizaţia Internaţională a Vămilor (WCO) şi Interpol.

  Organizaţia cooperează de asemenea cu agenţii specializate cum ar fi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU), Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO), Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO), şi cu Organizaţia Internaţională a Comerţului (WTO).

  Organul suprem al Uniunii este Congresul UPU, desfășurat ultima dată în anul 2012, la Doha, Qatar, întrunind liderii poştali şi specialişti din sectorul poştal din cele 192 de ţări membre ale Uniunii Poştale Universale, pentru a decide viitorul sectorului poştal universal, pentru următorii patru ani.

  În cadrul Congresului a fost adoptată Strategia Poştală de la Doha, care stabileşte trei dimensiuni ale reţelei poştale – fizică, electronică şi financiară – precum şi interconectarea, guvernarea şi dezvoltarea ca direcţii principale întru consolidarea serviciilor poştale mondiale.

  Pe agenda de lucru a Comisiei 8 (Produse şi servicii) a UPU a fost inclusă decernarea diplomelor de calitate. În total au fost premiate 31 de ţări. Republica Moldova a obţinut Diploma de Aur pentru calitatea serviciilor poştale, urmare a proiectului regional de calitate implementat de către UPU în comun cu Comunitatea Regională in domeniul Comunicaţiilor. De asemenea, la Congresul UPU Moldova a fost premiată şi cu certificatul de Argint pentru performanţe în prestarea serviciului EMS.

  Misiunea UPU este de a supraveghea dezvoltarea susţinută a calităţii universale, a serviciilor poştale eficient accesibile cu scopul de a facilita comunicarea între oamenii la nivel global prin:

  • garantarea liberei circulaţii a articolelor poştale printr-un unic teritoriu poştal interconectat;
  • promovarea adoptării standardelor exemplare şi obişnuite şi aplicării tehnologiei;
  • cooperarea şi interacţiunea între acţionari;
  • facilitarea asigurării efective a cooperării tehnice, etc.

   

  În rezultatul aderării la acest organism internaţional Republica Moldova beneficiază de toate avantajele oferite de UPU: libertatea tranzitului, posibilitatea de a efectua schimbul de poştă şi decontările respective cu toate ţările lumii, integrarea în comunitatea internaţională poştală, având ca urmare dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor poştale, asistenţa tehnică privind promovarea tehnologiilor noi poştale, oferirea burselor de participare la seminare, conferinţe şi de perfecţionare a cadrelor.

  Informaţii suplimentare la acest capitol pot fi accesate pe adresa web a UPU: http://www.upu.int.

  Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații

  Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) a fost creată în 1959, prin Aranjamentul privind înfiinţarea CEPT, care stabileşte că membri ai organizaţiei pot deveni administraţiile din domeniu ale statelor europene, membre ale Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT), în vederea cooperării în domeniul comercial, operaţional, de reglementare şi standardizare. În anul 1988 atribuţiile CEPT legate de standardizare au fost puse în sarcina Institutului European de Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI). La etapa de față 48 de țări din Europa sunt membre a CEPT.

  DE MENȚIONAT: Republica Moldova a devenit membru al CEPT în anul 1992.

  Informaţii suplimentare despre CEPT pot fi găsite pe adresa web a CEPT: http://www.cept.org.

  Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor

  Comunitatea regională în domeniul Comunicaţiilor (CRC) din cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI), este o organizaţie regională inter-guvernamentală, creată la 17 decembrie 1991, de către administraţiile din telecomunicaţii din ţările membre ale CSI. Misiunea CRC este de a contribui la cooperarea ţărilor CSI în domeniul comunicaţiilor electronice şi poştale în baza principiilor de suveranitate şi interes reciproc. În prezent din CRC fac parte 18 administraţii în comunicaţii, inclusiv 12 membri cu drepturi depline şi 7 observatori.

  Organul suprem de lucru al CRC este Consiliul şefilor administraţiilor, iar activitatea nemijlocită este desfăşurată în comisiile specializate ale CRC. Reuniunile Consiliului şefilor administraţiilor şi ale Consiliului coordonator au loc de 2 ori pe an, iar comisiile şi grupurile de lucru specializate ale CRC se convoacă de maxim 2 ori pe an.

  Deciziile adoptate în acest format poartă un caracter consultativ şi nu sunt obligatorii pentru executare. Totodată, atât administraţiile naţionale, în general, cât şi nemijlocit reprezentanţii acestora, apreciază pozitiv acest cadru de cooperare pentru posibilitatea simplificată de coordonare şi soluţionare a diferitor probleme ce ţin de activitatea instituţiilor vizate şi mecanismul de schimb de experienţă privind dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în ţările membre CRC.

  Comisiile specializate şi grupurile de lucru ale CRC sunt următoarele:

  • Consiliul şefilor administraţiilor CRC;
  • Consiliul de coordonare;
  • Consiliul operatorilor în comunicaţii electronice;
  • Consiliul operatorilor comunicaţiilor poştale;
  • Comisia CRC privind comunicațiile electronice;
  • Comisia pentru comunicaţiile poştale;
  • Comisia pentru informatizare;
  • Comisia pentru securitate informaţională;
  • Comisia privind coordonarea cooperării internaţionale;
  • Comisia privind coordonarea activităţii organelor de reglementare în domeniul comunicaţiilor;
  • Comisia economică privind comunicațiile;
  • Comisia CRC pentru dezvoltarea resurselor umane;
  • Comisia privind reglementarea utilizării spectrului de frecvenţă radio și comunicaţiile prin satelit.

  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor participă la activitatea CRC şi comisiile specializate ale acesteia, precum şi la activitatea Consiliului coordonator pentru informatizare al statelor membre CSI de pe lângă CRC.

  Informaţii suplimentare la acest capitol pot fi accesate pe adresa web a CRC: http://www.rcc.org.ru.

  LISTA TRATATELOR BILATERALE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

  Colaborarea externă a Republicii Moldova în domeniul tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor electronice, la nivel bilateral se dezvoltă în paralel atât în cadrul organismelor internaţionale de specialitate, cât şi în baza unor acorduri bilaterale speciale. Aceste acorduri au fost semnate în perioada de după declararea independenţei Republicii Moldova, fiind dictate de necesitatea asigurării interacţiunii bilaterale pe diferite domenii specifice de activitate ce intră în competenţele MTIC. La etapa de faţă direcţiile de cooperare la nivel bilateral sunt vizate de următoarele acorduri bilaterale:

  1. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea şi cooperarea în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor (semnat la 27 decembrie 1995).
  2. Protocol adiţional la Carta Socială Europeană privind sistemul de depunere a plângerilor colective (semnat la 9 noiembrie 1995).
  3. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor (semnat la 29 iunie 2001).
  4. Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul de Interne al României privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor (semnat la 27 septembrie 2001).
  5. Protocol adiţional la Convenţia privind crima informaţională, cu privire la incriminarea actelor de natură rasială şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informaţionale (semnat la 28 ianuarie 2003).
  6. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul comunicaţiilor poştale, telecomunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale (semnat la 20 mai 2004).
  7. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Norvegiei privind readmisia propriilor cetăţeni şi cetăţenilor statelor terţe (semnat la 31 martie 2005).
  8. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale (semnat la 21 aprilie 2005).
  9. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind înfiinţarea şi acordarea privilegiilor şi imunităţilor Delegaţiei Comisiei Comunităţilor Europene în republica Moldova (semnat la 28 iunie 2005).
  10. Acord între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor (semnat la 10 octombrie 2007).
  11. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea în domeniul tehnologiilor informaţionale şi al comunicaţiilor (semnat la 14 noiembrie 2008).
  12. Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul dezvoltării societăţii informaţionale şi tehnologiei informaţiei (semnat la 27 februarie 2009).
  13. Protocol între Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova şi Serviciul Înregistrării de Stat al Republicii Kîrgîzstan cu privire la colaborarea în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale (semnat la 25 ianuarie 2010).
  14. Declaraţie de intenţie între Centrul pentru Dezvoltarea e-Guvernării pentru Europa de Sud-Est şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova (semnată la 4 octombrie 2010).
  15. Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul informatizării (semnat la 28 aprilie 2011).
  16. Memorandum de Intenție între Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova și iCarnegie, filiala Universității Carnegie Mellon și Corporație pensilvană din Statele Unite (semnat la 18 mai 2011).
  17. Memorandum de Înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României în domeniul comunicațiilor și tehnologiilor informației (semnat la 28 iunie 2011).
  18. Acord între Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova și Autoritatea Națională pentru Administrație și Reglementare în Comunicații a României privind coordonarea și distribuția frecvențelor preferențiale pentru sisteme digitale de radiocomunicații mobile terestre în benzile de frecvențe 380-385/390-395 MHz (semnat la 28 iunie 2011).
  19. Memorandum de Înțelegere, Proiectul Creșterea Competitivității și Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II) (semnat la 15 decembrie 2011).
  20. Plan de acțiune între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României pentru aplicarea Declarației Comune privind Instituirea unui Parteneriat între Republica Moldova și Romania pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, semnată la București, la 27 aprilie 2010 (semnat la 03 martie 2012).
  21. Memorandum de Înțelegere dintre Programul Global Libraries Moldova al Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (IREX) și Ministerul Culturii și Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova (semnat la 18 mai 2012).
  22. Memorandum de Înțelegere dintre Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din Republica Moldova și Agenția Națională pentru Societatea Informațională din Republica Сoreea privind stabilirea Centrului de Informare și Acces (IAC) (semnat la 17 iulie 2012).
  23. Memorandum de Înțelegere între Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC) al Republicii Moldova și Ministerul Administrației Publice și Securității (MOPAS) al Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării (semnat la 14 august 2012).
  24. Acord de cooperare între CN „Poșta Româna” SA și Î.S. „Poșta Moldovei” (semnat la 26 iulie 2013).
  25. Protocolul reuniunii Comitetului de coordonare privind cooperarea bilaterală moldo-română în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (semnat la 24 septembrie 2013).
  26. . Acord privind schimbul de mandate poştale internaţionale electronice între Moldova şi Polonia (semnat la 04 martie 2014).
  27. . Acord de servicii între CTT Correios de Portugal SA şi Î.S.”Poşta Moldovei” (semnat la 22 iulie 2014)
  28. . Acord cu privire la schimbul de mandate electronice între Republica Moldova și Republica Italiană (semnat la 24 iulie 2014)
  29. Acord de Colaborare între Poşta Moldovei și Groupe La Poste (semnat la 29 septembrie 2014)
  30. Acord privind schimbul de mandate electronice între Republica Kirghiză și Republica Moldova (semnat la 30 septembrie 2014)
  31. Acord de principiu pentru schimbul de mandate poştale internaţionale prin mijloace electronice între Republica Moldova şi Romania (semnat 14 noiembrie 2014)

  Persoana de contact din cadrul MTIC, pe marginea subiectelor menționate: dl Sergiu VOITOVSCHII, tel. 022-251-173, e-mail: sergiu.voitovschii@mtic.gov.md.