A A A
 • Structura

  Cabinetul Ministrului

  Cabinetul Ministrului asigură organizarea eficientă a activității acestuia în vederea executării atribuțiilor sale funcționale, coordonează activitatea instituției și monitorizează executarea indicațiilor conducerei MTIC.

  Atribuții:

  1. Asigurarea asistenței organizatorice și informaționale în activitatea Ministrului, în vederea exercitării de către acesta a atribuțiilor sale funcționale;
  2. Pregătirea materialelor analitico-informaționale referitor la documentele parvenite în adresa Ministerului sau privind subiectele ce urmează să fie examinate de către acesta;
  3. Monitorizarea executării indicațiilor Ministrului și a activităților planificate;
  4. Elaborarea recomandărilor subdiviziunile aparatului ministerului pe probleme ce ține de activitatea acestora;
  5. Colectarea și pregătirea materialelor informative necesare desfășurării ședințelor conduse de Ministru;
  6. Organizarea sistemului informațional privind primirea, prelucrarea și transmiterea informației.

  Date de contact:

  Tamara Ostrovschi – asistent ( nr. tel.: 022 238 476, adesă e-mail: secretariat@mtic.gov.md);

   

  Direcția Politici în Domeniul Tehnologiei Informației

  Direcția Politici în Domeniul Tehnologiei Informației asigură elaborarea, coordonarea și implementarea politicilor în domeniul societății informaționale, tehnologiei informației, evidenței de stat și resurselor informaționale de stat, coordonează formarea, crearea și exploatarea resurselor și sistemelor informaționale de stat, garantând securitatea acestora. 

  Atribuții:

  1. Elaborarea și realizarea documentelor de politici privind dezvoltarea societății informaționale și industriei tehnologiei informației, în urma analizei situației curente și tendințelor de dezvoltare la nivel național și international;
  2. Elaborarea cadrului legislativ și normativ în domeniul societății tehnologiei informaționale, evidenței de stat și resurselor informaționale de stat, securității informaționale a resurselor și sistemelor informaționale de bază;
  3. Avizarea și participarea la cearea conceptelor tehnice de creare și exploatare a resurselor și sitemelor informaționale de stat;
  4. Coordonarea înregistrării și evidenței resurselor și sistemelor informaționale de stat;
  5. Promovarea politicilor și strategiilor de administrare a domeniului de nivel superior ”.md”;
  6. Coordonarea înregistrării și evidenței populației Republicii Moldova, procesului de eliberare a actelor de identitate, de înmatriculare a transportului, permiselor de conducere, adeverințelor de înregistrare a cetățenilor străini și apatrizi;
  7. Coordonarea activităților ce vizează producerea și asigurarea protecției tehnice a actelor de identitate, primirea examenelor și documentarea conducătorilor auto, identificarea, înregistrarea, evidența și documentarea mijloacelor de transport, confecționarea și furnizarea numerelor de înmatriculare a mijloacelor de transport, formularelor permiselor de conducere și documentelor de înregistrare provizorie, facturilor și certificatelor de absolvire a cursurilor conducătorilor auto, documentelor ce sunt utilizate în sistemul testării mijloacelor de transport, marcarea agregatelor mijloacelor de transport ce nu pot fi identificare, confecționarea ștampilelor și clișeelor;
  8. Coordonarea administrării, autenticității, plenitudinii și actualizării datelor, dezvoltării soft-ului și asigurarea securității informaționale a Registrului de stat al populației, Registrului de stat al unității de drept, Registrul de stat al transportatorilor, Registrul de stat al conducătorilor de vehicule;
  9. Coordonarea elaborării mijloacelor și metodelor de protecție a documentelor eliberate de către întreprinderile monitorizate de către MTIC, a documentelor, blanchetelor și documentelor de strictă evidență, care sunt utilizate în activitatea altor autorităție ale administrației publice central.

   

  Date de contact:

  Pavel Șincariuc – șef directie ( nr. tel.: 022 251 119, adesă e-mail: pavel.sincariuc@mtic.gov.md);

  Andrei Cușcă – sef adjunct ( nr. tel.: 022 251 124, adesă e-mail: andrei.cusca@mtic.gov.md).

    

  Direcția Politici în Domeniul Comunicațiilor

  Direcția Politici în Domeniul Comunicațiilor elaborează și promovează politicile de stat în domeniul comunicațiilor electronice și poștale, creind condițiile necesare pentru dezvoltarea lor continuă și asigurând gestionarea transparentă a spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală.

  Atribuții:

  1. Elaborarea și asigurarea implementării documentelor de politici privind dezvoltarea comunicațiilor electronice și poștale în concordanță cu cele mai bune practici internaționale;
  2. Elaborarea și promovarea actelor legislative și normative, inclusiv departamentale în domeniile comunicațiilor electronice și poștale;
  3. Dezvoltarea și implementarea noilor servicii de comunicații electronice și poștale;
  4. Elaborarea politicilor de administrare și gestionare a spectrului de frecvențe radio cu utilizarea neguvernamentală și coordonarea modificărilor și completărilor la tabelul național de atribuție a benzilor de frecvență;
  5. Participarea la elaborarea reglementărilor tehnice ce țin de utilizarea spectrului de frecvențe radio, rețelelor de radiocomunicații, de proiectare, construcție, exploatare și modernizare a rețelelor și infrastructurii asociate comunicațiilor electronice;
  6. Coordonarea modificărilor la Planul Național de Numerotare;
  7. Dezvoltarea politicilor tarifare în domeniul comunicațiilor poștale;
  8. Elaborarea programelor anuale de emisie a mărcilor și efectelor poștale slabilind structura și tematica lor;
  9. Efectuarea controlului de stat asupra mijloacelor radioelectrice care emit unde electromagnetice utilizate în scopuri civile, certificarea produselor și serviciilor de comunicații electronice, precum și asupra calității serviciilor poștale, inclusiv a celor prestate de furnizorii serviciului universal.

  Date de contact:

  Vladimir Vornic – șef direcție ( nr. tel.: 022 251 114 , adesă e-mail: vladimir.vornic@mtic.gov.md);

  Vitalie Boboc – șef adjunct ( nr. tel.: 022 251 157 , adesă e-mail: vitalie.boboc@mtic.gov.md).

   

  Direcția Juridică

  Direcția Juridică coordonează procesul de elaborare, analiză și expertiză a actelor legislative, normative și documentelor juridice ce vizează domeniile de activitate a Ministerului.

  Atribuții:

  1. Coordonarea procesului de elaborare a actelor legislative, normative şi documentelor juridice ce ţin de domeniile de activitate ale Ministerului;
  2. Asigurarea efectuării expertizei juridice a proiectelor actelor legislative, normative, inter-departamentale, ordinelor, regulamentelor, instrucţiunilor, hotărârilor, dispoziţiilor şi a proiectelor de contracte;
  3. Asigurarea efectuării analizei cadrului normativ în vigoare în domeniile de competenţă ale Ministerului în comun cu subdiviziunile interne ale aparatului central, generalizarea practicii aplicării legislaţiei şi înaintarea propunerilor către conducerea Ministerului;
  4. Monitorizarea şi evaluarea chestiunilor legate de reprezentarea intereselor Ministerului în instanţele de judecată și organele de drept;
  5. Consultarea conducerii Ministerului pe chestiuni juridice.

  Date de contact:

  Sergiu Bocancea – șef direcție ( nr. tel.: 022 251 190, adesă e-mail: sergiu.bocancea@mtic.gov.md);

  Direcția Relații Externe și Integrare Europeană

  Direcția Relații Externe și Integrare Europeană elaborează, promovează și monitorizează implementarea politicilor și strategiilor sectoriale de integrare europeană și armonizare a legislației naționale cu cea comunitară pe domeniile de competență a Ministerului, asigură participarea MTIC la activitatea organizațiilor și instituțiilor internaționale de profil.

  Atribuţii:

  1. Coordonarea și implementarea politicilor de integrare europeană pe segmentul tehnologiei informaţiei, comunicaţiilor electronice şi poştale;
  2. Participarea la procesul de armonizare a legislaţiei cu aquis-ul comunitar în domeniul tehnologiei informaţiei, comunicaţiilor electronice şi poştale;
  3. Contribuirea la implementarea strategiilor naţionale, planurilor de acţiuni, programelor naţionale, deciziilor comisiilor interguvernamentale de colaborare comercial-economică și prevederilor tratatelor internaţionale în domeniile tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice şi poştale;
  4. Iniţierea şi dezvoltarea acțiunilor de aprofundare a cooperării externe a Ministerului cu instituţiile specializate în domeniul tehnologiei informaţiei, comunicaţiilor electronice şi poştale ale Comisiei Europene, ţărilor membre ale Uniunii Europene şi altor ţări, în conformitate cu politica externă a Republicii Moldova;
  5. Asigurarea participării Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului, la activitatea organizaţiilor internaţionale şi iniţiativelor regionale în domeniul TIC, cum ar fi: Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT); Uniunea Poştală Universală (UPU); Conferinţa Europeană a administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT); Iniţiativa „Europa electronică de Sud-Est” (e-ESE) a Consiliului Regional de Cooperare; Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor (CRC); Consiliul coordonator pentru informatizare a statelor membre CSI (CCI); Grupul de lucru în domeniul tehnologiei informaţiei a statelor-membre GUAM; Grupul de lucru în domeniul TIC din cadrul Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN);
  6. Participarea la elaborarea, negocierea, semnarea și implementarea tratatelor internaţionale în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
  7. Identificarea şi contribuirea la atragerea asistenţei tehnice şi financiare externe, în conformitate cu priorităţile instituţionale ale Ministerului, întreținerea corespondenței cu organizațiile și statele partenere privind oportunitățile de atragere a asistenței externe;
  8. Asigurarea comunicării cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare, reprezentanţele organizațiilor internaţionale în Republica Moldova, organizarea întrevederilor oficiale cu reprezentanţii organizaţiilor internaţionale şi ai corpului diplomatic;
  9. Pregătirea şi elaborarea programele vizitelor delegaţiilor străine la Minister, precum şi a delegaţiilor Ministerului peste hotare, conform planului de activităţi externe a acestuia;

  Date de contact:

  Marcelina Moraru – șef direcție ( nr. tel.: 022 251 173, adesă e-mail: marcelina.moraru@mtic.gov.md);

  Sergiu Votovschii – şef adjunct ( nr. tel.: 022 251 175, adesă e-mail: sergiu.voitovschii@mtic.gov.md).

   

  Direcția Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor

  Direcția Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor asigură analiza impactului social, economic și financiar al documentelor de politici publice și a actelor legislative și normative, coordonează elaborarea și implementarea politicilor publice inițiate de subdiviziunilor Ministerului și monitorizează rezultatele implementării politicilor de profil.

  Atribuții:

  1. Coordonarea planificării strategice a activității în cadrul Ministerului și a activității de elaborare a documentelor de politici de către subdiviziunile structurale;
  2. Monitorizarea implementării și evaluarea impactul politicilor sectoriale și inter-sectoriale, elaborate de către MTIC;
  3. Analiza evoluția dezvoltării societății informaționale, programelor de stat, planurilor și proiectelor din domeniul TIC;
  4. Consultarea mediul de afaceri în problemele ce țin de importanța și oportunitățile oferite de tehnologiile informaționale;
  5. Participarea la elaborarea sistemului național de indicatori al potențialului informațional al Republicii Moldova și nivelul de dezvoltare a socității informaționale, ajustat la cerințele Uniunii Europene;
  6. Ținerea evidenței și actualizarea indicatorii de dezvoltare a tehnologiei informației și comunicațiilor;
  7. Gestionarea bazei de date privind monitorizarea și evaluarea continuă a politicilor de profil.

  Date de contact:

  Eleonora Vasilachi – șef direcție ( nr. tel.: 022 251 153, adesă e-mail: eleonora.vasilachi@mtic.gov.md);

  Oxana Rusanovschi – șef adjunct ( nr. tel.: 022 251 189, adesă e-mail: oxana.rusanovschi@mtic.gov.md).

   

  Serviciul Reglementare Tehnică și Standardizare

  Serviciul Reglementare Tehnică și Standardizare promovează politica statului în domeniul standardizării tehnologiei informației și comunicațiilor, asigură reglementarea tehnică a cerințelor înaintate produselor și serviciilor TIC privind securitatea și calitatea acestora, a condițiilor de comercializare și exploatare, a  regulilor de supraveghere a pieței și procedurii de evaluare a conformității.

  Atribuții:

  1. Promovarea politicii şi strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale, prin elaborarea şi promovarea strategiei standardizării în domeniul TIC;
  2. Monitorizarea procesului de elaborare şi implementare a reglementărilor tehnice ce ţin de domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
  3. Coordonarea elaborării şi realizării strategiilor naţionale, planurile de acţiuni şi programele naţionale în domeniul TIC;
  4. Organizarea activităţii de selectare a standardelor europene şi internaţionale pentru a le transpune în comun cu Organismului Naţional de Standardizare şi aprobare în calitate de standarde naţionale;
  5. Analiza şi utilizarea realizărilor tehnico-ştiinţifice, tehnologiilor moderne şi cerinţelor standardelor europene şi internaţionale în procesul de elaborare şi revizuire a documentelor normative de standardizare;
  6. Elaborarea cadrului juridico-normativ privind dezvoltarea tehnologiei informaţionale, favorizarea dezvoltării pieţei produselor şi serviciilor, sistemelor şi reţelelor informaţionale şi mijloacelor de asigurare a acestora.

  Date de contact:

  Andrian Dumeniuc – specialist principal ( nr. tel.: 022 251 169, adesă e-mail: andrian.dumeniuc@mtic.gov.md)

   

  Serviciul Finanțe și Evidență Contabilă

  Serviciul Finanțe și Evidență Contabilă asigură organizarea evidenței contabile sintetice și analitice pentru subdiviziunile structurale ale Ministerului.

  Atribuții:

  1. Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în cadrul Ministerului;
  2. Exercitarea controlului asupra utilizării eficiente a resurselor financiare alocate;
  3. Efectuarea decontărilor, care apar în procesul executării devizului de cheltuieli, în favoarea întreprinderilor, instituțiilor sau a persoanelor fizice, inclusiv a plăților salariale;
  4. Întocmirea și prezentarea la instituțiile abilitate a rapoartelor contabile, bilanțului executării devizului de cheltuieli și bilanțul generalizator cu privire la finanțarea din bugetul de stat a MTIC;
  5. Elaborarea schemei de încadrare a salariaților și prezentarea ei la Ministerul Finanțelor;
  6. Examinarea demersurilor parvenite de la întreprinderile monitorizate și eliberarea autorizației de casare, comercializarea și conservarea mijloacelor fixe, în conformitate cu legislația în vigoare.

  Date de contact:

  Natalia Berezovscaia – specialist principal ( nr. tel.: 022 251 185, adesă e-mail: natalia.berezovscaia@mtic.gov.md).

    

  Serviciul Secretariat

  Serviciul Secretariat asigură procesarea corespondenței de intrare și ieșire, distribuirea și realizarea controlului sistematic privind executarea în termenii stabiliți și corect a documentelor, precum și realizarea măsurilor de perfecționare a lucrărilor de secretariat.

  Atribuții:

  1. Coordonarea metodică și organizatorică a lucrărilor de secretariat;
  2. Recepționarea și înregistrarea documentelor și scrisorilor adresate Ministerului, inclusiv a petițiilor, și asigurarea examinării acestora;
  3. Organizarea înregistrării cetățenilor care solicită audiență la Ministru sau Viceminiștri, conform programului adoptat de către Guvern;
  4. Participarea la ședințele Colegiului Ministerului și perfectarea proceselor verbale.

  Date de contact:

  Larisa Narojnâi – șef de serviciu ( nr. tel.: 022 251 178, adesă e-mail: larisa.narojai@mtic.gov.md);

  Aliona Roșca – secretar administrativ superior ( nr. tel.: 022 251 184, adesă e-mail: aliona.rosca@mtic.gov.md).

   

  Serviciul Resurse Umane

  Serviciul Resurse Umane are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane.

  Atribuții:

  1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea implementării în cadrul Ministerului a procedurilor de personal;
  2. Acordarea asistenței informaționale și metodologice;
  3. Ținerea evidenței datelor și documentelor cu privire la personalul MTIC.

  Date de contact:

  Aliona Dobrota – specialist principal ( nr. tel.: 022 251 161, adesă e-mail: aliona.dobrota@mtic.gov.md). 

   

  Serviciul Control Intern și Audit

  Serviciul Control Intern și Audit are misiunea de a evalua eficienţa  managementului  financiar, a proceselor de planificare, executare, monitorizare şi raportare în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

  Atribuții:

  1. Efectuarea auditul intern în cadrul autorităţii publice și în cadrul entităților monitorizate;
  2. Participarea la procesul de elaborare a proiectelor de acte normative şi politici publice în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor la capitolul managementul financiar şi control;
  3. Acordarea consultanţei şi asigurarea evaluării sistemul de management financiar şi control;
  4. Oferirea recomandărilor privind perfecţionarea şi îmbunătăţirea managementului financiar al entităţii publice;
  5. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice conducerii şi personalului Ministerului.

   

  Serviciul de Informare și Comunicare cu Mass-Media

  Serviciul de Informare și Comunicare cu Mass-Media asigură comunicarea eficientă a Ministerului cu publicul larg, reprezentanții societății civile și mijloacelor de informare în masă, în vederea informării operative, veridice și complete a societății privind activitatea MTIC.

  Atribuții:

  1. Elaborarea și difuzarea comunicatelor și materialelor informative privind activitatea Ministerului;
  2. Oferirea suportului informațional și consultativ reprezentanților mass-media și societății civile;
  3. Actualizarea permanentă a informației de pe pagina web oficială a Ministerului și paginilor acestuia de pe rețelele de socializare;
  4. Monitorizarea reflectării de către mijloacele de informare în masă a activității Ministerului.

   

   

   

  Serviciul e-Transformare

  Serviciul e-Transformare asigură sincronizarea politicilor și strategiilor sectoriale dezvoltate de către Minister cu programul de modernizare tehnologică a guvernării, având ca scop realizarea eficientă a sarcinilor și obiectivelor MTIC, creșterea performanței operaționale și calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

  Atribuții:

  1. Coordonarea procesul de e-Transformare la nivelul Ministerului și sectorului de activitate, prin participarea la elaborarea politicilor și strategiilor sectoriale și sincronizarea lor cu obiectivele programului de e-Transformare a Guvernului;
  2. Alinierea activității MTIC la obiectivele de modernizare tehnologică a instituțiilor publice prin elaborarea politicilor și strategiilor de e-Transformare a sectorului;
  3. Coordonarea proceselor de planificare, dezvoltare, implementare și administrare operațională și eficientă a resurselor și infrastructurii informaționale;
  4. Dezvoltarea serviciilor publice în format electronic;
  5. Evaluarea necesități investițiilor instituționale în domeniul tehnologiilor informaționale.