L E G E

privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate

rețelelor publice de comunicații electronice

 

nr. 28  din  10.03.2016

 

Monitorul Oficial nr.100-105/194 din 15.04.2016

 

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. – (1) Prezenta lege stabilește regulile și condițiile în care se realizează:

a) accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora;

b) utilizarea partajată a elementelor de infrastructură fizică amplasate pe, deasupra, în sau sub proprietatea publică sau privată, care pot fi utilizate pentru instalarea rețelelor publice de comunicații electronice;

c) utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociate rețelelor publice de comunicații electronice în vederea instalării, întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice și a furnizării serviciilor de comunicații electronice către utilizatorii finali;

d) autorizarea construirii (instalării), demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele.

(2) Acțiunea prezentei legi nu se extinde asupra rețelelor de comunicații electronice speciale, asupra sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice și a infrastructurii asociate acestor rețele.

(3) Prezenta lege se aplică tuturor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice autorizați în condițiile legii, indiferent de poziția lor pe piață, și nu aduce atingere măsurilor ex-ante (obligațiilor speciale preventive) ce pot fi impuse conform art.43-50 și 54-57 din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 și conform reglementărilor emise în temeiul acesteia.

(4) Nici un act oficial și nici o măsură administrativă emise de către o autoritate publică centrală sau locală nu pot interzice ori limita dreptul de acces sau posibilitatea oferirii accesului pe proprietăți și la infrastructura fizică, cu excepția actelor și măsurilor necesare, rezonabile pentru asigurarea integrității și funcționalității acestor proprietăți și a infrastructurii găzduite de proprietățile în cauză.

 

Art.2. – (1) În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni se definesc astfel:

acces pe proprietăți – accesul pe, deasupra, în ori sub terenuri, inclusiv terenuri agricole, păduri, ape, clădiri sau alte imobile și structuri constructive aflate în proprietate publică ori privată în scopul folosirii acestora pentru construirea (instalarea), întreținerea, demontarea, înlocuirea, transferul sau retehnologizarea rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora;

infrastructura fizic㠖 construcții amplasate pe, deasupra, în ori sub terenuri, inclusiv terenuri agricole, păduri, ape, drumuri, străzi, pasaje, viaducte, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, colectoare, canale, conducte, stîlpi, piloni, turnuri, clădiri sau alte imobile și structuri constructive aflate în proprietate publică ori privată, care pot fi utilizate pentru construirea (instalarea) rețelelor publice de comunicații electronice, precum și infrastructura fizică interioară a clădirilor, destinată să găzduiască rețele de acces interne, cablate;

acces la infrastructura fizic㠖 punerea la dispoziția unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice autorizat conform legii, în condițiile art.5 și 6, a construcțiilor amplasate pe, deasupra, în ori sub terenuri, inclusiv terenuri agricole, păduri, ape, a drumurilor, străzilor, pasajelor, viaductelor, podurilor, tunelurilor, galeriilor tehnico-edilitare, colectoarelor, canalelor, conductelor, stîlpilor, pilonilor, turnurilor, clădirilor sau altor imobile și structuri constructive aflate în proprietate publică ori privată, care pot fi utilizate pentru construirea (instalarea) rețelelor publice de comunicații electronice, precum și a infrastructurii fizice interioare a clădirilor;

infrastructura asociat㠖 servicii asociate, infrastructuri și alte instalații ori elemente asociate unei rețele publice de comunicații electronice și/sau unui serviciu public de comunicații electronice, care permit și/sau asigură furnizarea de servicii prin intermediul respectivei rețele și/sau respectivului serviciu ori dispun de acest potențial și cuprind, inter alia, clădirile sau intrările în clădiri, cablajul clădirilor, nișele, cutiile de distribuție, canalele, tuburile, conductele, pilonii, turnurile, antenele, elementele de rețea pasive și alte construcții de susținere;

acces la infrastructura asociat㠖 punerea la dispoziția unui furnizor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice autorizat conform legii, în condițiile art.21 și 22, a elementelor de infrastructură asociate rețelelor publice de comunicații electronice în scopul construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice și/sau colocării și conectării echipamentului și/sau a altor elemente asociate unei rețele publice de comunicații electronice aflate în proprietatea acestui furnizor pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice către utilizatorii finali;

drept exclusiv – drept acordat în exclusivitate unui singur furnizor de rețele publice de comunicații electronice printr-un act normativ sau administrativ, care îi rezervă dreptul de acces pe o anumită proprietate publică sau privată în vederea construirii (instalării) ori furnizării rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice și/sau în vederea desfășurării altor activități din domeniul comunicațiilor electronice într-o anumită zonă geografică sau îi conferă avantaje legale și/sau de reglementare ce afectează substanțial capacitatea altor furnizori de a-și exercita dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată în același scop și/sau de a desfășura o activitate similară în aceeași zonă geografică și în aceleași condiții;

drept special – drept acordat unui număr limitat de furnizori de rețele publice de comunicații electronice printr-un act normativ sau administrativ, care:

a) le rezervă dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării) ori furnizării rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice și/sau desfășurării altor activități din domeniul comunicațiilor electronice, într-o anumită zonă geografică, altfel decît pe baza unor criterii transparente, nediscriminatorii, obiective și proporționale; sau

b) le conferă, altfel decît în conformitate cu aceste criterii, avantaje legale sau de reglementare ce afectează substanțial capacitatea oricărui alt furnizor de a-și exercita dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată în același scop și/sau de a desfășura o activitate similară în aceeași zonă geografică și în aceleași condiții;

serviciu asociat – serviciu asociat unei rețele publice de comunicații electronice și/sau unui serviciu public de comunicații electronice, care permite și/sau asigură furnizarea de servicii publice de comunicații electronice prin intermediul respectivei rețele și/sau al respectivului serviciu sau dispune de acest potențial și cuprinde, inter alia, conversia numerelor sau sisteme cu o funcție echivalentă, sisteme de acces condiționat, ghiduri de programe electronice și alte servicii, cum ar fi serviciile de identificare, localizare și prezență.

(2) În cuprinsul prezentei legi sînt aplicabile de asemenea noțiunile definite la art.2 din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007.

 

Art.3. – (1) Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (denumită în continuare Agenție), în limita competențelor sale, stabilite de prezența lege și Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, asigură respectarea prezentei legi de către titularii dreptului de proprietate și furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice în vederea obținerii și exercitării dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii fizice și/sau a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, în scopul promovării concurenței loiale și durabile, al atragerii investițiilor eficiente în infrastructură și al susținerii inovațiilor, care să permită obținerea de beneficii maxime pentru utilizatorii finali. Prevederile Legii comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 referitoare la misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile principale, drepturile generale și alte aspecte privind organizarea activității Agenției se vor aplica, mutatis mutandis, de asemenea în domeniile de activitate care îi sînt încredințate prin prezenta lege.

(2) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere competențelor Agenției, stabilite prin Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, de a impune în sarcina furnizorilor de rețele sau servicii publice de comunicații electronice, desemnați cu putere semnificativă pe anumite piețe relevante, obligații privind accesul la infrastructura asociată.

(3) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sînt obligați să notifice Agenția despre lansarea unor proiecte privind construcția (instalarea) de rețele sau elemente de infrastructură asociate acestor rețele.

(4) Agenția este împuternicită să soluționeze și/sau să medieze, în condițiile stabilite de prezenta lege și Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, litigiile dintre furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice și cele dintre furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice și persoanele care dețin sau controlează proprietățile publice sau private, inclusiv infrastructura fizică, legate de obținerea și exercitarea dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii fizice și/sau a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice. Decizia în litigiu va fi emisă de către Agenție în cel mult 30 de zile calendaristice de la data sesizării. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult o lună, fapt despre care urmează a fi anunțate părțile implicate în litigiu. Decizia Agenției este obligatorie pentru părțile implicate în litigiu. Orice decizie emisă de Agenție poate fi contestată în instanța de judecată competentă în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000. Decizia emisă de Agenție este document executoriu în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Codului de executare al Republicii Moldova nr.443 din 24 decembrie 2004.

(5) Agenția va colabora cu alte instituții relevante, inclusiv autorități de reglementare sectorială, în vederea asigurării accesului pe proprietăți și a utilizării partajate a infrastructurii fizice.

 

Capitolul II

DREPTUL DE ACCES PE PROPRIETĂȚI ȘI DE UTILIZARE

PARTAJATĂ A INFRASTRUCTURII FIZICE

Art.4. – (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au drept de acces pe proprietăți publice sau private și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în condițiile prezentei legi, ale Legii comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 și ale Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora. Persoanele ce dețin ori administrează proprietăți publice sau private, inclusiv infrastructura fizică, au obligația de a negocia cu bună-credință cu acești furnizori contracte de acces pe proprietăți și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice pe care le dețin sau le administrează.

(2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru necesități proprii rețele de comunicații electronice, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, au drept de acces pe proprietăți publice și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice amplasate pe, deasupra, în ori sub astfel de proprietăți în condițiile prezentei legi.

(3) Dreptul de acces pe o proprietate privată, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, și condițiile realizării accesului persoanelor care furnizează rețele de comunicații electronice exclusiv pentru necesități proprii se negociază de către părți în condițiile legii.

(4) Dreptul de acces asupra unor imobile proprietate publică sau privată este un drept de uz (folosință) pentru executarea lucrărilor necesare construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, care se exercită în condițiile prezentei legi, cu respectarea principiului minimei afectări aduse proprietății și drepturilor proprietarului acesteia, fiind stabilit printr-un contract încheiat cu proprietarul, și se extinde pe toată durata de funcționare a rețelelor publice de comunicații electronice.

(5) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de următoarele drepturi:

a) de a executa lucrări necesare construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelei publice de comunicații electronice și a infrastructurii asociate acesteia;

b) de a asigura funcționarea normală a rețelei de comunicații electronice și a infrastructurii asociate acesteia, de a efectua reviziile, reparațiile și intervențiile necesare;

c) de trecere subterană, pe suprafață sau aeriană pentru construirea (instalarea), întreținerea, demontarea, înlocuirea, transferul sau retehnologizarea rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, cu acordul titularului dreptului de proprietate;

d) de a obține restrîngerea sau încetarea unor activități din zona de protecție a rețelelor ce ar putea pune în pericol rețelele publice de comunicații electronice sau elementele de infrastructură necesare susținerii acestora, sau persoanele care efectuează lucrări de construcție (instalare), întreținere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a acestor rețele;

e) de acces la utilitățile publice.

 

Art.5. – Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți publice, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, în condițiile prezentei legi, dacă sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) exercițiul acestui drept nu contravine destinației proprietăților publice sau interesului public față de proprietățile în cauză;

b) lucrările de acces pe proprietăți se efectuează în conformitate cu cerințele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea în construcții sau cele privind protecția mediului, a sănătății, a ordinii publice, apărarea și securitatea națională, prevăzute de reglementările din domeniile respective;

c) există acordul titularului dreptului de proprietate publică sau al titularului dreptului de administrare, sau al concesionarului, sau al locatarului ori al titularului unui alt drept de folosință împuternicit corespunzător de către titularul dreptului de proprietate asupra proprietății publice pentru care se solicită dreptul de acces și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice de a încheia un contract, în care să fie stabilite condițiile de exercitare a dreptului de acces și/sau de utilizare partajată sau, în cazul refuzului acestuia, să existe o decizie prealabilă a Agenției sau o hotărîre judecătorească definitivă și irevocabilă care să țină loc de contract între părți.

 

Art.6. – (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți private, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, în condițiile prezentei legi, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți nu afectează sau afectează într-o măsură nesemnificativă destinația sau dreptul de folosință a proprietăților în cauză, prejudiciul cauzat proprietății urmînd a fi recuperat din contul furnizorului;

b) destinația sau dreptul de folosință a proprietăților în cauză nu este afectat în mod permanent de o restrîngere suplimentară prin efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți în cazul în care un alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice a efectuat deja lucrări de acces pe aceste proprietăți;

c) lucrările de acces pe proprietăți se efectuează în conformitate cu cerințele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea în construcții sau cele privind protecția mediului, a sănătății sau a ordinii publice, prevăzute de reglementările în domeniile respective;

d) există acordul titularului dreptului de proprietate privată, al titularului dreptului de administrare, al concesionarului, al locatarului sau al titularului unui alt drept de folosință împuternicit corespunzător de către titularul dreptului de proprietate asupra proprietății private pentru care este solicitat dreptul de acces și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice de a încheia un contract în care să fie stabilite condițiile de exercitare a dreptului de acces și/sau de utilizare partajată sau, în cazul refuzului acestuia, să existe o decizie prealabilă a Agenției ori o hotărîre judecătorească definitivă și irevocabilă care să țină loc de contract între părți.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică și în cazul dreptului de acces (de utilizare partajată a infrastructurii fizice) pe proprietățile comune, inclusiv pe cele din condominii.

 

Art.7. – (1) Condițiile de acces pe proprietățile publice, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, vor fi făcute publice și vor fi accesibile pentru toate persoanele interesate.

(2) Condițiile menționate la alin.(1) vor respecta principiile transparenței, proporționalității, obiectivității și vor fi nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice.

(3) Autoritățile publice centrale sau locale, alte instituții publice, precum și orice alte entități care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară, au obligația de a publica pe pagina web oficială, atunci cînd aceasta există, și de a afișa în locuri vizibile la propriul sediu informația privind condițiile în care se realizează dreptul de acces la această proprietate și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice respective, inclusiv documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte pentru confirmarea îndeplinirii acestor condiții, cu respectarea prevederilor art.5. Informația va fi făcută publică în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii primei cereri privind exercitarea dreptului de acces la o anumită proprietate publică și/sau de utilizare partajată a unei infrastructuri fizice.

(4) În cazul în care autoritățile sau entitățile menționate la alin.(3) intenționează să modifice și/sau să completeze condițiile de acces la proprietate și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice stabilite în conformitate cu prezentul articol, acestea au obligația de a aduce la cunoștință noile condiții, prin mijloacele prevăzute la alin.(3), cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data punerii lor în aplicare. Modificarea și/sau completarea condițiilor de acces la proprietate și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice se poate efectua cel mult o dată în decursul a 12 luni succesive.

(5) Informația prevăzută la alin.(3) va cuprinde:

a) entitatea care exercită dreptul de administrare, modalitatea în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererii de acces pe proprietăți;

b) caracteristicile proprietății sau ale infrastructurii fizice care constituie obiectul dreptului de acces sau de utilizare partajată, zonele în care se poate realiza dreptul de acces;

c) tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăți și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice (în cazul în care sînt aplicabile) și condițiile în care acestea se aplică, precum și principiile în baza cărora acestea au fost stabilite, în funcție de elementele rețelelor de comunicații electronice și elementele de infrastructură asociată care fac obiectul lucrărilor;

d) orice limitări tehnice privind exercitarea dreptului de acces sau de utilizare partajată, ce rezultă din caracteristicile, destinația sau interesul public ale proprietății;

e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces sau de utilizare partajată, inclusiv condițiile privind documentele ce trebuie prezentate de către acesta.

 

Art.8. – (1) Autoritățile publice centrale sau locale, alte instituții publice, precum și orice alte entități care exercită un drept de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară, au obligația să transmită Agenției condițiile de acces pe proprietăți și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice stabilite conform art.7, precum și orice modificări și/sau completări ale acestor condiții, de asemenea o copie a materialului publicat pe pagina web cuprinzînd aceste condiții, în termen de 3 zile lucrătoare din data publicării acestuia.

(2) În baza informațiilor prezentate în conformitate cu alin.(1), Agenția va crea, va actualiza și va pune la dispoziția publicului, pe pagina sa web oficială, o bază de date care va include condițiile de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv condițiile de utilizare partajată a infrastructurii fizice, precum și entitățile responsabile de acordarea dreptului de acces și/sau de utilizare partajată.

 

Art.9. – (1) Autoritățile publice centrale sau locale, alte instituții publice, precum și orice alte entități care exercită un drept de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară și titularii dreptului de administrare a proprietăților comune, inclusiv a celor din condominii, au dreptul să stabilească tarife pentru dreptul de acces pe proprietățile respective sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în funcție de elementele rețelelor de comunicații electronice sau elementele de infrastructură asociată care fac obiectul lucrărilor. Tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăți și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice trebuie să fie nediscriminatorii, rezonabile și să fie stabilite în baza următoarelor criterii:

a) să acopere prejudiciile directe și certe cauzate prin efectuarea lucrărilor;

b) să fie proporționale cu afectarea proprietății respective;

c) să se ia în considerare, atunci cînd este cazul, plusul de valoare adusă proprietății prin instalarea rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.

(2) Tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietățile publice și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, menționate la alin.(1), se stabilesc în baza unei metodologii de calcul elaborate de către Agenție, supusă consultării publice și aprobată de Guvern.

(3) Autoritățile publice centrale sau locale, precum și orice alte instituții publice sau entități, titularii dreptului de administrare a proprietăților comune, inclusiv a celor din condominii, nu au dreptul să stabilească impozite, taxe, tarife, chirii pentru locațiunea spațiilor interne și externe sau alte plăți suplimentare față de cele ce rezultă din contractele încheiate de către parți în condițiile prezentei legi pentru folosința proprietății publice ori a proprietății comune, inclusiv a celei din condominii, de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice pentru construirea sau instalarea acestor rețele ori pentru desfășurarea altor activități legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietăți sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, reglementat prin prezenta lege.

(4) Tariful pentru dreptul de acces pe proprietăți și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora va lua forma unei plăți unice, stabilită în conformitate cu alin.(1) și (2) din prezentul articol și achitată la încheierea contractului, în conformitate cu art.14.

(5) Exercitarea dreptului de uz asupra unor imobile proprietate publică sau privată, sau aflate în proprietate comună, inclusiv a celor din condominii, de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice în vederea întreținerii, demontării, înlocuirii, transferării cablurilor, echipamentelor și a altor elemente de infrastructură asociată rețelelor respective, instalate în incinta acestor proprietăți, se realizează cu titlu gratuit.

(6) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care instalează rețele pe stîlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură aflate în proprietate publică, inclusiv pe drumuri, datorează tarife doar persoanei care deține sau controlează elementele de infrastructură, în condițiile contractuale stabilite cu aceasta în conformitate cu prezenta lege.

(7) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care instalează rețele pe elemente de infrastructură fizică, care datorează tarife pentru utilizarea partajată a acestor elemente, nu datorează tarife pentru accesul la aceste elemente.

(8) În cazul proprietății publice date în concesiune, închiriate sau date în administrare ori în folosință, condițiile în care se exercită dreptul de acces la aceasta sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, inclusiv tarifele maxime, vor fi stabilite și publicate în conformitate cu prevederile art.7 și 8 și ale prezentului articol de către titularii dreptului de administrare, iar titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosință le vor stabili doar atunci cînd această posibilitate se prevede în mod expres în actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere sau de folosință.

 

Art.10. – (1) Pentru obținerea și exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice aflate în proprietate publică, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosință a proprietății sau elementului de infrastructură fizică respectiv o cerere de acces, însoțită de toate documentele ce confirmă îndeplinirea condițiilor de acces.

(2) Cererea de acces se va transmite prin:

a) depunerea acesteia de către reprezentantul împuternicit al solicitantului sub semnătură;

b) scrisoare recomandată cu aviz de primire.

Data transmiterii cererii este considerată data aplicării semnăturii de către persoana responsabilă a titularului dreptului de proprietate sau al dreptului de administrare, sau a concesionarului, sau a locatarului ori a titularului unui alt drept de folosință, prin care se confirmă depunerea cererii, sau data primirii scrisorii recomandate, înscrisă în avizul de primire.

(3) Cererea de acces va conține următoarele informații:

a) datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele publice de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrări de acces pe proprietăți și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice;

b) proprietatea, infrastructura fizică sau zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces ori de utilizare partajată;

c) scopul solicitării dreptului de acces sau de utilizare partajată a proprietății sau infrastructurii fizice respective;

d) lucrările ce urmează a fi efectuate;

e) durata estimativă a lucrărilor.

(4) Entitatea sesizată va prelua cererea spre soluționare, atunci cînd această posibilitate este prevăzută în actele prin care i s-a acordat dreptul de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință ori, după caz, o va transmite, însoțită de o propunere motivată, titularului dreptului de proprietate sau de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic.

(5) Titularul dreptului de proprietate sau al dreptului de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosință, atunci cînd ultimii sînt competenți să soluționeze cererea, va analiza îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la art.7 și va comunica solicitantului soluția motivată în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii și a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de acces pe proprietate sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice.

(6) Cererea la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut la alin.(5) se consideră acceptată tacit. În acest caz, solicitantul va transmite o notificare, prin depunere sub semnătură sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, cu privire la data de la care urmează să înceapă lucrările de acces pe proprietatea publică, dată care nu poate fi stabilită mai devreme de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. De la această dată se datorează și tarifele pentru acces pe proprietăți sau pentru utilizarea partajată a infrastructurii fizice, dacă acestea sînt aplicabile.

(7) Prevederile alin.(6) din prezentul articol nu se aplică în cazul în care nu au fost publicate condițiile în care se exercită dreptul de acces sau de utilizare partajată, după caz, conform prevederilor art.7.

(8) Cererea de acces, transmisă titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosință în vederea obținerii și exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, se analizează respectînd principiile transparenței, obiectivității, proporționalității și nediscriminării. În cazul în care cererea este incompletă, se solicită completarea acesteia în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, termenul prevăzut la alin.(5) prelungindu-se astfel cu termenul în care solicitantul va completa cererea.

(9) Dreptul de acces și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice poate fi refuzat doar în cazuri obiective și temeinic justificate, care pot fi legate inclusiv de:

a) caracterul neadecvat din punct de vedere tehnic al proprietății sau infrastructurii fizice la care a fost solicitat accesul pentru a găzdui elementele rețelelor de comunicații electronice sau ale infrastructurii asociate;

b) disponibilitatea de spațiu pentru a le găzdui;

c) integritatea și securitatea rețelelor deja instalate;

d) riscul de interferențe între serviciile de comunicații electronice furnizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice instalate deja pe aceeași proprietate sau infrastructură fizică.

Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului în formă scrisă.

(10) Refuzul acordării dreptului de acces la proprietate și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice sau nesoluționarea în termen a cererii de acces și/sau de utilizare partajată, precum și nepublicarea în termen a condițiilor de acces și/sau de utilizare partajată pot fi atacate la Agenție, părțile implicate în litigiu avînd ulterior dreptul de a contesta decizia Agenției în instanța de judecată competentă.

 

Art.11. – (1) În zonele sau pe proprietățile în care există anumite restricții privind executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică, stabilite conform legislației în vigoare, astfel încît alte elemente ale rețelelor publice de comunicații electronice sau alte elemente de infrastructură necesare susținerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură deja instalate, indiferent dacă sînt asociate sau nu unei rețele de comunicații electronice, vor fi utilizate în comun, în conformitate cu prevederile art.20-23.

(2) În măsura în care condițiile de acces stabilite conform prevederilor art.7 nu sînt îndeplinite, iar în zona sau pe proprietatea respectivă sînt instalate alte elemente de infrastructură asociată, titularul dreptului de proprietate ori de administrare, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosință a proprietății publice îl va informa pe solicitant privind utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată deja instalate. Solicitantul se poate adresa persoanei care deține sau controlează aceste elemente și, dacă este cazul, Agenției în conformitate cu prevederile art.20 și 21.

(3) Titularul dreptului de proprietate ori de administrare, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosință a proprietății publice, în caz de necesitate, va solicita furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice includerea în contract a unor clauze ce limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone sau pe anumite proprietăți, astfel încît să nu fie afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică.

(4) Clauzele stabilite în conformitate cu alin.(3) nu vor afecta funcționalitatea elementelor de infrastructură asociată și a rețelelor de comunicații electronice și vor fi obiective, nediscriminatorii, proporționale și justificate.

 

Art.12. – (1) Acordarea sau menținerea unor drepturi exclusive sau drepturi speciale în vederea construirii (instalării) rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele pe, deasupra, în ori sub proprietatea publică sau în vederea furnizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele este interzisă.

(2) În cazul proiectelor de instalare a infrastructurii fizice, realizate cu participarea sau sprijinul autorităților publice centrale ori locale sau finanțate total ori parțial din fonduri publice, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de acces la această infrastructură, în condițiile prezentei legi, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporționalității și obiectivității.

(3) Condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică, în cazul prevăzut la alin.(2), se stabilesc cu avizul Agenției.

(4) Acordarea unor drepturi exclusive sau drepturi speciale privind construirea (instalarea) ori furnizarea de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele sau implementarea unor proiecte de instalare a infrastructurii fizice în condițiile alin.(2) este interzisă și poate fi atacată de orice persoană interesată în instanța de judecată competentă.

 

Art.13. – (1) În vederea obținerii și exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, în condițiile art.6, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, după caz, o cerere de acces prin:

a) depunerea acesteia de către reprezentantul împuternicit al solicitantului sub semnătură;

b) scrisoare recomandată cu aviz de primire.

Data transmiterii cererii este considerată data aplicării semnăturii de către persoana responsabilă a titularului dreptului de proprietate sau de administrare, prin care se confirmă depunerea cererii, sau data primirii scrisorii recomandate, înscrisă în avizul de primire.

(2) Cererea va conține în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare și de contact ale solicitantului;

b) elementele de rețea și/sau de infrastructură asociată, ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate și/sau infrastructură fizică;

c) infrastructura fizică și/sau părțile proprietății care urmează a fi utilizate pentru amplasarea elementelor de rețea și/sau de infrastructură asociată;

d) durata estimativă a lucrărilor;

e) condițiile în care vor fi realizate intervențiile solicitantului pe proprietatea privată pentru întreținerea și reparația elementelor de rețea și de infrastructură asociată ce urmează a fi amplasate.

(3) Titularul dreptului de administrare, sesizat în conformitate cu alin.(1), va prelua cererea spre soluționare, atunci cînd este prevăzută această posibilitate în actele în baza cărora i s-a acordat dreptul de administrare, sau o va transmite, însoțită de o propunere motivată, titularului dreptului de proprietate.

(4) Titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare, atunci cînd ultimul este competent să soluționeze cererea, va comunica solicitantului acordul sau dezacordul său motivat pentru efectuarea lucrărilor de acces și/sau pentru utilizarea partajată a infrastructurii fizice și condițiile de acces și/sau de utilizare partajată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

(5) Dreptul de acces sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice poate fi refuzat doar în cazuri obiective și temeinic justificate, prevăzute la art.10 alin.(9). Motivele care au determinat respingerea cererii sînt comunicate solicitantului în formă scrisă.

(6) Refuzul acordării dreptului de acces la proprietate și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice sau nesoluționarea în termen a cererii de acces și/sau de utilizare partajată pot fi atacate la Agenție, părțile implicate în litigiu avînd ulterior dreptul de a contesta decizia Agenției în instanța de judecată competentă.

(7) Condițiile de acces pe proprietatea privată, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice aflate în proprietate privată, vor fi proporționale, obiective și nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și vor cuprinde:

a) tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietățile private sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, propuse pentru negociere directă între proprietari și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care solicită dreptul de acces, condițiile în care se aplică aceste tarife, în funcție de elementele rețelelor publice de comunicații electronice și elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor;

b) orice limitări tehnice privind exercitarea dreptului de acces sau de utilizare partajată, care rezultă din caracteristicile de uz ale proprietății;

c) procedura detaliată care trebuie să fie urmată de solicitantul dreptului de acces sau de utilizare partajată, inclusiv condițiile privind documentele ce trebuie prezentate de către acesta.

(8) Atunci cînd sînt îndeplinite condițiile prevăzute la art.6, titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces pe proprietate sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice decît din motive obiective și temeinic justificate.

(9) În cazul în care titularul dreptului de proprietate sau de administrare solicită achitarea unor tarife pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietățile private și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, cuantumul lor final se stabilește prin negociere directă între titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare, atunci cînd ultimul este competent să soluționeze cererea, și furnizorul de rețele publice de comunicații electronice care solicită dreptul de acces, cu respectarea criteriilor prevăzute la art.9 alin.(1). Tarifele stabilite pentru dreptul de acces pe proprietățile private și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice nu pot depăși tarifele maxime aplicate în cazul exercitării dreptului de acces pe proprietățile publice, calculate conform metodologiei prevăzute la art.9 alin.(2).

(10) În cazul imobilelor aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, date în concesiune, închiriate sau date în folosință, prevederile prezentului articol se aplică concesionarului, locatarului sau titularului unui alt drept de folosință numai atunci cînd responsabilitatea acordării dreptului de acces și/sau de utilizare partajată revine acestuia conform actelor prin care i s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere sau de folosință.

 

Art.14. – (1) Titularii dreptului de acces, instituit în condițiile art.5 sau art.6, cu excepția cazului prevăzut la art.10 alin.(6), își pot exercita acest drept numai după încheierea unui contract cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv împuternicit în mod corespunzător sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, iar în cazul prevăzut la art.6 alin.(2), cu gestionarul (administratorul) imobilului, contract prin care se stabilesc condițiile de exercitare a acestui drept.

(2) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, contractul prevăzut la alin.(1) poate fi încheiat cu concesionarul sau cu locatarul, sau cu titularul unui alt drept de folosință numai atunci cînd această clauză este prevăzută în mod expres în actele prin care li s-a acordat dreptul respectiv.

(3) Condițiile stabilite în contractul încheiat potrivit prevederilor alin.(1) trebuie să fie proporționale, obiective și nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, inclusiv în ceea ce privește tariful.

(4) Dacă, în urma negocierii contractului, unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice i se oferă condiții mai favorabile, inclusiv privind tariful, decît cele prevăzute în condițiile publicate în conformitate cu dispozițiile art.7 sau cele prevăzute în contractele încheiate cu alți furnizori de rețele publice de comunicații electronice, aceleași condiții vor fi oferite tuturor celorlalți furnizori, pe baze nediscriminatorii.

(5) Contractul încheiat în condițiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puțin:

a) zonele sau proprietățile în/pe care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate și condițiile reale, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de construcție (instalare), întreținere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură asociată, inclusiv lucrări de intervenție sau reparații cu caracter de urgență;

b) condițiile în care proprietarul sau administratorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la rețelele publice de comunicații electronice sau la elementele de infrastructură necesare susținerii acestora ori ar putea afecta buna lor întreținere și funcționare sau care ar necesita transferul acestora;

c) modalitățile și termenele de informare între părți cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pentru care se exercită dreptul de acces;

d) tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, dacă acest tarif este aplicabil.

(6) Clauzele incluse în contractele încheiate în condițiile prezentului articol care interzic utilizarea partajată a infrastructurii asociate sau prevăd drepturi exclusive ori drepturi speciale privind instalarea ori furnizarea de rețele publice de comunicații electronice sînt nule de drept.

(7) Contractul încheiat în condițiile prezentului articol în baza căruia se exercită dreptul de acces este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deținătorului cu orice alt titlu, precum și dobînditorilor imobilului. Prevederile prezentului alineat se aplică corespunzător și dreptului de acces, exercitat în baza art.10 alin.(6).

(8) În termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractului privind accesul pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosință are obligația:

a) de a publica acest contract pe pagina sa web oficială, dacă aceasta există;

b) de a transmite acest contract, în copie, Agenției, Agenția avînd obligația de a pune această copie a contractului la dispoziția oricărei persoane interesate, la solicitarea acesteia.

(9) Contractul-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora se publică de către Agenție pe pagina sa web oficială.

 

Art.15. – (1) În situația în care contractul prevăzut la art.14 nu este încheiat în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces și a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de acces sau în cazul refuzului de a acorda dreptul de acces ori al nesoluționării în termen a cererii de acces potrivit prevederilor art.10 sau art.13, solicitantul se adresează Agenției pentru soluționarea prealabilă a litigiului.

(2) În cazul în care cererea este întemeiată, Agenția emite în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, cu excepția situațiilor excepționale, o decizie care este obligatorie pentru părțile litigiului și care ține loc de contract între părți.

(3) Decizia Agenției, emisă în condițiile alin.(2) din prezentul articol, poate fi atacată în instanța de judecată competentă în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.

(4) În cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică în conformitate cu decizia Agenției sau cu hotărîrea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată:

a) titularul dreptului de administrare sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosință are obligația, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei Agenției sau de la data la care a rămas definitivă și irevocabilă hotărîrea judecătorească, să o publice pe pagina sa web oficială, dacă aceasta există, ori să o facă publică prin alte modalități;

b) furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care au drept de acces pe proprietatea publică au obligația de a transmite, în copie, Agenției hotărîrea judecătorească, iar Agenția are obligația de a o pune la dispoziția oricărei persoane interesate, la solicitarea acesteia.

(5) Decizia Agenției sau hotărîrea judecătorească definitivă și irevocabilă este aplicabilă în mod corespunzător și în condițiile prevăzute la art.14 alin.(7).

 

Art.16. – (1) Persoanele împuternicite de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice să efectueze lucrări de acces pe proprietăți sau să desfășoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au drept de acces numai în măsura în care acest drept este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauză.

(2) Dreptul prevăzut la alin.(1) poate fi exercitat numai după transmiterea, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea începerii lucrărilor, a unei notificări scrise titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosință asupra imobilului respectiv, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparație cu caracter de urgență în vederea îndeplinirii obligațiilor de înlăturare a deranjamentelor din rețea în timpul prevăzut de indicatorii de calitate stabiliți de Agenție.

(3) Titularul dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosință nu are dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin.(1) din prezentul articol în cazul în care acesta se realizează în condițiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art.14 sau prin decizia Agenției ori prin hotărîrea judecătorească definitivă și irevocabilă, emisă în conformitate cu art.15, sau în baza dreptului de acces exercitat în condițiile art.10 alin.(6).

(4) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparație cu caracter de urgență pentru prevenirea ori înlăturarea consecințelor unei calamități naturale fie a unor lucrări de întreținere sau de reparație necesare pentru asigurarea continuității furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice, persoanele împuternicite potrivit alin.(1) din prezentul articol au drept de acces pe baza unei notificări comunicate titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosință asupra imobilului respectiv. Modalitățile de transmitere a notificării se stabilesc în contractul încheiat potrivit art.14 sau prin decizia Agenției ori prin hotărîrea judecătorească definitivă și irevocabilă emisă în conformitate cu art.15.

 

Art.17. – (1) Dreptul de acces instituit în condițiile art.10 alin.(6), art.14 sau ale art.15 nu afectează existența dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii fizice utilizate în comun, ori asupra rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele.

(2) Exercitarea dreptului de acces instituit în condițiile art.10 alin.(6), art.14 sau ale art.15 nu va cauza schimbarea destinației imobilului respectiv și va afecta cît mai puțin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosință.

(3) Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a readuce în starea inițială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăți sau, prin acordul părților, poate compensa titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosință cheltuielile necesare pentru aducerea în starea inițială a proprietății afectate.

 

Art.18. – (1) Titularul dreptului de acces instituit în condițiile art.10 alin.(6), ale art.14 sau ale art.15 are dreptul să solicite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosință, în situația în care nu există o soluție alternativă, tăierea arborilor și/sau a arbuștilor, precum și a ramurilor ori a rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului. Aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului și cu acordarea unei despăgubiri în conformitate cu actele normative în vigoare.

(2) Dacă în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării titularul dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosință nu efectuează operațiunile menționate la alin.(1), furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are dreptul să realizeze aceste operațiuni după transmiterea unei notificări cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor.

(3) Operațiunile prevăzute la alin.(1) se vor realiza într-o manieră care să afecteze cît mai puțin aspectul exterior al proprietății și mediul ambiant.

 

Art.19. – (1) Titularul dreptului de acces instituit în condițiile art.14 sau art.15 are obligația să demonteze și să transfere elementele rețelelor de comunicații electronice sau elementele de infrastructură necesare susținerii acestora, în cadrul aceleiași proprietăți, pe cheltuială proprie, cînd această demontare și transfer sînt necesare pentru construirea unor clădiri sau pentru efectuarea unor lucrări de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare, sau concesionar, sau locatar ori titularul unui alt drept de folosință în condițiile convenite prin contractul încheiat potrivit art.14 sau prin decizia Agenției ori prin hotărîrea judecătorească definitivă și irevocabilă emisă în conformitate cu art.15.

(2) Cînd demontarea sau transferul elementelor rețelelor de comunicații electronice ori al elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora este necesar pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decît proprietarul sau titularul dreptului de administrare, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosință, cheltuielile vor fi suportate de acestea dacă prin contractul încheiat între părți în condițiile art.14 sau prin decizia Agenției ori prin hotărîrea judecătorească definitivă și irevocabilă emisă în conformitate cu art.15 nu s-a stabilit altfel.

 

Capitolul III

UTILIZAREA PARTAJATĂ A INFRASTRUCTURII ASOCIATE

REȚELELOR PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

Art.20. – (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au dreptul, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de a negocia și încheia contracte de acces și utilizare partajată a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele cu persoanele juridice sau fizice care dețin ori controlează elementele respective de infrastructură.

(2) Contractul de acces și utilizare partajată a elementelor de infrastructură asociată se va încheia în formă scrisă.

(3) Dacă nu se ajunge la un acord în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii unei cereri ferme de negociere sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre părți se poate adresa la Agenție.

 

Art.21. – (1) În cazul prevăzut la art.20 alin.(3), Agenția, după o perioadă corespunzătoare de consultări publice și respectînd principiul proporționalității, va impune unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice care deține sau controlează elemente de infrastructură asociată obligația de a permite unui alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice utilizarea partajată a acestor elemente în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice și furnizării serviciilor de comunicații electronice către utilizatorii finali dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) utilizarea partajată a infrastructurii asociate este posibilă din punct de vedere tehnic și fezabilă din punct de vedere economic;

b) utilizarea partajată a infrastructurii asociate este necesară în vederea protecției mediului, a igienei și a sănătății publice sau a ordinii publice ori pentru îndeplinirea unor cerințe specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului;

c) utilizarea partajată a infrastructurii asociate nu afectează din punct de vedere tehnic rețelele publice de comunicații electronice, inclusiv în ceea ce privește securitatea și integritatea acestora, și nu face esențial mai costisitoare utilizarea elementelor de infrastructură sau activitatea persoanei care deține sau controlează aceste elemente;

d) utilizarea partajată a infrastructurii asociate nu necesită executarea unor lucrări suplimentare majore de instalare, construcție sau amenajare din partea furnizorului care deține sau controlează elementele de infrastructură respective;

e) există capacitate disponibilă pentru a satisface cererea de utilizare partajată a infrastructurii asociate; la stabilirea capacității disponibile se va avea în vedere capacitatea ocupată, precum și capacitatea rezervată prin planurile de dezvoltare ale persoanei care deține sau controlează elemente de infrastructură pentru o perioadă de cel mult 24 de luni.

(2) Atunci cînd evaluează proporționalitatea impunerii obligației potrivit alin.(1) din prezentul articol, Agenția trebuie să ia în considerare factorii menționați la art.47 alin.(3) din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007.

(3) În cazul impunerii obligației de utilizare partajată a infrastructurii asociate, Agenția stabilește și condițiile în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de repartizare a costurilor de utilizare în comun a infrastructurii asociate.

(4) Proprietarul sau gestionarul infrastructurii fizice interioare a unei clădiri existente ori nou-construite și furnizorul de rețele publice de comunicații electronice care are deja instalată în această infrastructură o rețea internă de acces sînt obligați să acorde și altor furnizori de rețele publice de comunicații electronice, la cererea acestora, dreptul de acces și de utilizare partajată a acestei infrastructuri, în condiții echivalente și nediscriminatorii, respectînd principiul proporționalității, în scopul furnizării serviciilor de comunicații electronice către utilizatorii finali.

(5) În cazul acordării dreptului de acces la canalizare pentru efectuarea unor lucrări de construcție (instalare), întreținere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a rețelelor publice de comunicații electronice, inclusiv de întreținere sau reparații cu caracter de urgență pentru prevenirea ori înlăturarea consecințelor unei calamități naturale, sau a unor lucrări de întreținere ori de reparație necesare pentru asigurarea continuității furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, accesul reprezentanților furnizorului beneficiar sau al terților împuterniciți de acesta se va realiza în urma unei notificări prealabile, transmisă furnizorului proprietar al canalizării, iar efectuarea acestor lucrări se va face doar în prezența și sub supravegherea reprezentanților acestuia. Costurile aferente suportate de furnizorul proprietar al canalizării se vor recupera din contul furnizorului beneficiar, conform condițiilor contractului de acces și de utilizare partajată a infrastructurii asociate, care însă nu vor depăși tarifele maxime aplicate în cazul exercitării dreptului de acces pe proprietățile publice, calculate conform metodologiei prevăzute la art.9 alin.(2).

 

Art.22. – (1) În cazul în care duplicarea elementelor de infrastructură este ineficientă din punct de vedere economic sau imposibilă fizic, Agenția, după o perioadă de consultări publice, va impune unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice obligația de a permite altor furnizori de rețele publice de comunicații electronice să utilizeze în mod partajat traseele sistematizate și/sau cablajele instalate în clădiri sau pînă la primul punct de concentrare ori de distribuție a rețelei din afara clădirii, ținînd cont de tehnologia utilizată.

(2) Prin ineficiență economică se subînțelege imposibilitatea recuperării în termen rezonabil a investițiilor în cazul duplicării elementelor de infrastructură ale unei rețele interne de acces de către un furnizor autorizat care intenționează să furnizeze servicii de comunicații electronice la solicitarea utilizatorilor din clădirile în care un alt furnizor are deja construită o astfel de rețea.

(3) În cazul în care se impune obligația prevăzută la alin.(1), Agenția stabilește și condițiile în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare (suportare) a costurilor legate de utilizarea în comun a infrastructurii, avînd în vedere riscurile aferente realizării investiției inițiale.

(4) Măsurile luate de Agenție în temeiul prezentului articol trebuie să fie obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale.

 

Art.23. – Impunerea obligației de utilizare partajată a infrastructurii asociate și a condițiilor în care se realizează aceasta, potrivit art.21 și art.22, se stabilește printr-un act regulatoriu aprobat prin hotărîrea Consiliului de administrație al Agenției, cu respectarea procedurii de consultare publică.

 

Art.24. – (1) Agenția are dreptul să solicite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și persoanelor care controlează sau dețin elemente de infrastructură asociate acestor rețele toate informațiile necesare pentru aplicarea art.21-23, de asemenea pentru emiterea avizului prevăzut la art.12 alin.(3).

(2) În vederea asigurării aplicării dispozițiilor art.21-23, Agenția are atribuția de realizare a unui inventar digital detaliat al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora. Toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au obligația de a transmite Agenției, precum și de a actualiza anual, pînă în data de 1 iulie a fiecărui an, informații complete privind natura, disponibilitatea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice pe care le operează și a elementelor de infrastructură asociate acestora. Realizarea inventarului digital detaliat presupune crearea unei hărți digitale a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora.

(3) Informațiile prevăzute la alin.(2) sînt puse la dispoziția Agenției în termen de 12 luni de la data adoptării unei hotărîri a Consiliului de administrație al Agenției, prin care se stabilește modalitatea de aplicare și formatul informațiilor ce trebuie transmise.

(4) Informațiile prevăzute la alin.(1) vor fi solicitate motivat, în formă scrisă și/sau în format electronic, stabilindu-se totodată și termenul pînă la care acestea vor fi transmise, iar cantitatea și natura acestora trebuie să fie proporționale cu scopul pentru care au fost solicitate.

 

Capitolul IV

AUTORIZAREA CONSTRUIRII REȚELELOR PUBLICE

DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

Art.25. – (1) La realizarea planurilor urbanistice și de amenajare a teritoriului, a lucrărilor de proiectare și construire a imobilelor, de reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor sau a rețelelor de utilități publice se va ține cont de necesitatea construirii (instalării) rețelelor publice de comunicații electronice.

(2) Autorizarea construirii (instalării) rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele se efectuează de către emitentul certificatului de urbanism și al autorizației de construire, în modul stabilit de Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

(3) Autoritățile administrației publice care eliberează autorizații de construire sau care coordonează realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1) pe unele proprietăți publice sau private, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației, vor publica anunțuri privind înregistrarea unei astfel de cereri de eliberare a autorizației de construire pentru respectivele lucrări, astfel încît să existe posibilitatea realizării coordonate, în condițiile prezentei legi, a unor lucrări de construire (instalare), întreținere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.

(4) Anunțul va fi publicat pe pagina web oficială a autorității respective, va fi afișat, în locuri vizibile, la sediul autorității și va cuprinde informații cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin.(1), precum și data estimativă a începerii lucrărilor.

(5) Dacă furnizorii de rețele publice de comunicații electronice nu optează pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces pe proprietăți în același timp cu lucrările de construcție a imobilelor, de reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a rețelelor de utilități publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritățile administrației publice pot stabili restricții pentru acordarea autorizațiilor de construire (instalare) a rețelelor publice de comunicații electronice în zona sau pe proprietățile respective, pentru o perioadă de pînă la 24 de luni, în cazul lucrărilor prevăzute la alin.(1), anunțate, în condițiile prezentului articol, cu cel puțin 6 luni înainte.

(6) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au dreptul de a construi (instala) în raza municipiilor și a orașelor rețele noi magistrale de cablu numai prin metoda subterană, inclusiv în canalizări subterane sau utilizînd în comun în aceste scopuri orice altă infrastructură subterană aflată în proprietate publică ori privată, sau utilizînd la maximum în acest scop spațiile libere din canalizările existente ale furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice. Această limitare nu se aplică rețelelor de cablu instalate între clădiri, blocuri de locuit sau deasupra străzilor și drumurilor.

(7) Prin derogare de la prevederile alin.(6), instalarea rețelelor noi magistrale de cablu prin metoda aeriană se admite dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) lipsește posibilitatea tehnică de instalare a acestora prin metoda subterană;

b) persoanele care dețin sau controlează infrastructura subterană ce ar permite instalarea rețelelor noi magistrale de cablu prin metoda subterană refuză, în mod obiectiv și temeinic justificat, să acorde dreptul de acces sau de utilizare partajată a acesteia.

(8) La construirea (desfășurarea) rețelelor publice de comunicații electronice mobile se admite construirea de noi turnuri pentru stațiile de bază în preajma unui turn deja existent din rețeaua unui furnizor autorizat numai în cazul în care acest turn nu are capacitățile necesare din punct de vedere tehnic sau utilizarea partajată a acestuia nu este fezabilă din punct de vedere economic.

 

Art.26. – (1) În cadrul proiectelor pentru realizarea lucrărilor de construcție a obiectivelor cu destinație de locuință (cu excepția caselor individuale), de unitate de învățămînt, financiar-bancară, de birouri sau de hotel se vor prevedea trasee sistematizate cablate și spații tehnologice pentru instalarea echipamentelor și altor elemente de infrastructură a rețelelor interne de acces în bandă largă.

(2) Autorizarea lucrărilor de construcție (instalare) a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele, inclusiv a rețelelor interne de acces în bandă largă, coordonarea proiectelor de realizare a traseelor sistematizate cablate și a spațiilor tehnologice pentru instalarea echipamentelor și a altor elemente de infrastructură a rețelelor interne de acces în bandă largă se vor face în baza normelor tehnice specifice, aprobate prin hotărîre de Guvern sau, după caz, în baza documentelor normative în construcții ale organelor administrației publice centrale de specialitate, emise în condițiile legii și în limita competențelor acestora și aprobate la nivel de ramură.

(3) Normele tehnice specifice prevăzute la alin.(2) vor cuprinde și stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă care trebuie să fie asigurată de traseele sistematizate, cablate corespunzător, pentru diferite categorii de construcții, inclusiv parametrii tehnici ai cablurilor, parametrii constructivi ai elementelor de infrastructură fizică interioară a clădirilor (spații tehnologice, nișe, cutii de distribuție, tuburi, conducte etc.) capabile să găzduiască rețele interne de acces, care să permită furnizarea de servicii de comunicații electronice în bandă largă, zonele de protecție pentru anumite elemente ale rețelelor publice de comunicații electronice sau elemente de infrastructură necesare susținerii acestora, precum și categoriile de avize și acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de construcție (instalare) a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele.

 

Art.27. – Lucrările cu acces pe proprietăți se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

a) autorizarea executării lucrărilor de construcție;

b) proiectarea și amplasarea construcțiilor și a instalațiilor în zona drumurilor, căilor ferate, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri;

c) proiectarea și amplasarea construcțiilor și a instalațiilor în zona de protecție aeroportuară și de protecție a navigației aeriene;

d) condițiile de efectuare a lucrărilor tehnico-edilitare;

e) calitatea în construcții;

f) supravegherea de stat a sănătății publice;

g) protecția mediului înconjurător;

h) protecția muncii;

i) ocrotirea monumentelor.

 

Art.28. – (1) În zona drumurilor, nu poate fi acordat accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietăți în care:

a) după efectuarea lucrărilor de acces, se îngustează lățimea necesară a amprizei drumurilor;

b) lucrările de acces împiedică circulația autovehiculelor;

c) lucrările de acces periclitează siguranța circulației, inclusiv prin reducerea vizibilității.

(2) În zona drumurilor, rețelele publice subterane de comunicații electronice vor fi instalate în rigole, prin canalizări, prin canale de cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri, precum și pe orice altă infrastructură subterană aflată în proprietate publică sau privată.

 

Art.29. – Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care efectuează lucrări de construcție (instalare), întreținere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora sau persoanele împuternicite în acest sens au obligația de a marca traseele rețelelor în condițiile stabilite prin normele tehnice specifice prevăzute la art.26 alin.(2).

 

Art.30. – Instalarea elementelor de rețea publică de comunicații electronice pe zidurile interioare și exterioare ale clădirilor se va realiza prin utilizarea unor trasee sistematizate, conform prevederilor art.26 alin.(2).

 

Art.31. – (1) În zonele de protecție a elementelor de rețele publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, stabilite prin normele tehnice specifice prevăzute la art.26 alin.(2), nu se pot efectua lucrări ce ar putea afecta aceste elemente fără o coordonare prealabilă, în scris, cu furnizorul de rețele publice de comunicații electronice care deține sau controlează aceste elemente.

(2) Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice poate solicita ca lucrările efectuate în zona de protecție să se realizeze în prezența reprezentanților săi.

(3) Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice va pune la dispoziția persoanelor ce efectuează lucrări în zona de protecție toate informațiile necesare, astfel încît să se evite producerea unor daune rețelei de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acesteia.

 

Capitolul V

RESPONSABILITĂȚI

Art.32. – (1) Persoanele juridice și fizice care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere conform legislației contravenționale în vigoare.

(2) Pentru verificarea respectării prevederilor prezentei legi, personalul de control împuternicit al Agenției sau al Inspecției de Stat în Construcții, după caz, are dreptul, conform atribuțiilor ce le revin prin lege, să efectueze controale și să solicite informații sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului.

 

Capitolul VI

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art.33. – Prezenta lege transpune parțial Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (directivă-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 108 din 24 aprilie 2002, modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 337 din 18 decembrie 2009, de asemenea Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurența pe piețele de rețele și servicii de comunicații electronice (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 249 din 17 septembrie 2002.

 

Art.34. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția:

- art.25 alin.(6) și alin.(7), care se vor pune în aplicare după ce Agenția va realiza inventarul detaliat al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate, prevăzut la art.24 alin.(2);

- art.30, care se va pune în aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a normelor tehnice specifice prevăzute la art.26 alin.(2).

 

Art.35. – Normele tehnice specifice prevăzute la art.26 alin.(2) se vor elabora, conform competențelor atribuite prin lege, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor împreună cu Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, și vor fi propuse Guvernului spre aprobare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

Art.36. – Agenția:

- în termen de 3 luni, va elabora contractul-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora și îl va publica pe pagina sa web oficială;

- în termen de 5 luni, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare Metodologia de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietățile publice și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice.

 

Art.37. – În termen de 6 luni, Guvernul:

- va aproba Metodologia de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietățile publice și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice;

- va prezenta Parlamentului propuneri pentru a aduce în concordanță legislația în vigoare cu prezenta lege;

- va aduce în concordanță actele sale normative cu prezenta lege;

- va asigura simplificarea procedurii de autorizare a construirii (instalării) elementelor de rețele publice de comunicații electronice și elementelor de infrastructură asociate acestor rețele.

 

Art.38. – (1) Titularii dreptului de administrare sau concesionarii, sau locatarii ori titularii unui alt drept de folosință asupra unor imobile proprietate publica în care au fost realizate lucrări de acces ori la care s-a solicitat accesul în vederea realizării unor astfel de lucrări (inclusiv utilizarea partajată a infrastructurii fizice) pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligația de a publica condițiile în care se realizează dreptul de acces și/sau de utilizare partajată, după caz, în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În cazul nerespectării obligației de publicare a condițiilor în care se realizează dreptul de acces potrivit prevederilor prezentei legi, precum și în cazul stabilirii unor condiții de acces, tarife ori obligații fără respectarea prevederilor prezentei legi, orice persoană interesată se poate adresa Agenției în vederea obligării titularilor dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarilor, sau locatarilor ori titularilor unui alt drept de folosință să stabilească și să publice condițiile de acces, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(3) În cazul proiectelor de instalare a infrastructurii fizice, realizate ori în curs de realizare, prevăzute la art.12 alin.(2), autoritățile publice centrale sau locale care participă ori sprijină realizarea acestor proiecte sau le finanțează au obligația de a transmite Agenției condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la aceste infrastructuri, în vederea aplicării art.12 alin.(3), în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Agenția poate cere modificarea sau completarea condițiilor propuse.

 

Art.39. – (1) Construcțiile noi cu destinație de locuință (cu excepția caselor individuale), de unitate de învățămînt, financiar-bancară, de birouri sau de hotel, pentru care se eliberează autorizații de construire după intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi prevăzute cu:

a) o infrastructură pentru rețelele interne de acces, inclusiv trasee sistematizate cablate, care să permită furnizarea de servicii de comunicații electronice în bandă largă pînă la punctele terminale ale rețelei publice de comunicații electronice;

b) un spațiu tehnologic (punct de concentrare) situat în interiorul imobilului și accesibil furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, prin intermediul căruia se poate efectua conectarea la rețelele interne de acces care permit furnizarea de servicii de comunicații electronice în bandă largă.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică și în cazul lucrărilor majore de renovare, reconstrucție sau reparație capitală a clădirilor existente (lucrări de construcție sau lucrări de inginerie civilă care includ modificări structurale ale infrastructurii fizice interioare).

(3) Condițiile de aplicare a prevederilor alin.(1) și alin.(2) din prezentul articol se stabilesc prin normele tehnice specifice prevăzute la art.26 alin.(2).

(4) Dotarea cu trasee sistematizate cablate și spații tehnologice pentru instalarea echipamentelor și a altor elemente de infrastructură a rețelelor interne de acces în bandă largă se execută în corespundere cu normele tehnice specifice, prevăzute la art.26 alin.(2). În cazul lipsei acestor dotări, darea în exploatare a obiectivelor prevăzute la alin.(1) și (2) din prezentul articol se interzice.

(5) În documentația de urbanism și amenajare a teritoriului (planurile urbanistice) a municipiilor și orașelor, în proiectele de construire, reabilitare sau reconstruire a străzilor municipale și orășenești, a drumurilor publice naționale și/sau de construire a tronsoanelor noi, după intrarea în vigoare a prezentei legi, se va prevedea în mod obligatoriu construirea unei canalizări subterane capabile să găzduiască rețele publice de comunicații electronice.

(6) Dotarea cu canalizări subterane a obiectivelor prevăzute la alin.(5) se execută în corespundere cu normele tehnice specifice, stabilite pentru construcția de drumuri, străzi și căi de acces. În cazul lipsei acestor dotări, darea în exploatare a obiectivelor se interzice.

(7) Procedura de dare în exploatare a obiectivelor prevăzute la alin.(1), (2) și (5) se va efectua cu participarea nemijlocită a personalului de control împuternicit al Agenției.

 

Art.40. – (1) La solicitarea furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, clauzele cuprinse în contractele de acces pe imobile proprietate publică, încheiate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi modificate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării condițiilor pentru exercitarea dreptului de acces, potrivit dispozițiilor art.38 alin.(1), în vederea asigurării respectării dispozițiilor prezentei legi.

(2) La solicitarea furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau la inițiativa titularilor drepturilor de proprietate, clauzele cuprinse în contractele deja încheiate, prin care se stabilește accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică construită în cadrul proiectelor prevăzute la art.12 alin.(2), vor fi modificate în vederea asigurării respectării condițiilor tehnice și economice stabilite în conformitate cu dispozițiile art.38 alin.(3).

 

Art.41. – La expirarea termenului prevăzut la art.38 alin.(1) se abrogă orice alte acte normative sau administrative prin care se instituie obligația titularilor dreptului de acces pe proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice aflate în proprietate publică de a plăti taxe, tarife ori impozite și orice alte plăți sau contribuții pentru drepturi similare dreptului de acces și/sau de utilizare partajată altfel decît în baza unui contract de acces pe proprietăți și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, după caz, încheiat în condițiile prezentei legi.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUIAndrian CANDU

 

Nr.28. Chișinău, 10 martie 2016.

 


__________
Legile Republicii Moldova
28/10.03.2016 Lege privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice //Monitorul Oficial 100-105/194, 15.04.2016